دزدي از بناي ملي

Jahan e-Sanat - - News -

اين روزها سرقت دستگيرههاي بيروني در سالن اصلي مجموعه تئاترشهر بار ديگر زنگ خطر ناامني در پيرامون اين بناي ثبت شده در ميراث ملي را به صدا درآورده؛ زنگ خطري كه از سوي مسووالن شنيده نميشود.

طي سالهاي اخير شاهد بروز اتفاقاتي تاثربرانگيز در محيط پيراموني مجموعه تئاترشهر بودهايم كه سرقت كاشيهاي نماي اين مجموعه تئاتري از جمله اين اتفاقات است و در روزهاي اخير بار ديگر شاهد بروز چنين اتفاقاتي هستيم و اين بار دستگيرههاي بيروني در سالن اصلي مجموعه كه ثبت ميراث فرهنگي است، سرقت شد.

پيمانشريعتي،رييسمجموعهتئاترشهردربارهسرقتدستگيرههايبيروني در سالن اصلي اين مجموعه تئاتري به مهر گفت: متاسفانه طي روزهاي اخير چهار عدد از دستگيرههاي بيروني در سالن اصلي مجموعه تئاترشهر دزديده شد و براي جلوگيري از بروز مجدد اين اتفاق دستور دادهام باقي دستگيرهها هم باز شود تا تكليف اين موضوع روشن شود.

او ادامه داد: متاسفانه اين مشكل را در بحث محيطي تئاترشهر داريم و چند روزي است كه با كالنتري و پليس پارك صحبتهايي كردهايم زيرا بايد شرايطي را براي حفاظت از مجموعه تئاترشهر ايجاد كنيم.

ش//ريعتي تاكيد كرد: تمام اين اتفاقات بيانگر اين مهم است كه بايد بحث محصور كردن محيط پيرامون مجموعه تئاترشهر كه بارها و بارها مطرح شده، جدي گرفته شود و تمام ارگانهاي مسوول در اين حوزه به اين جريان اهميت ويژهاي قائل باشند.

ش//ريعتي درباره وضعيت همكاري ش//هرداري و ش//وراي شهر تهران درباره بحث محصور كردن محيط پيرامون مجموعه تئاترشهر يادآور شد: در مقطعي دوس//تان شوراي شهر به مجموعه تئاترشهر آمدند و بازديدي از مجموعه و محيط پيرامون آن داش//تند و صحبتهايي درباره محصور كردن محيط پيرامون تئاترش//هر انجام شد ولي به دليل تغيير و تحوالت ش//هرداري و شوراي شهر اين امر متوقف شده است و چندين بار هم كه پيگيري كردهايم به نتيجه عملياتي نرس//يدهايم. بنابراين در انتظار ايجاد ثبات در ش//وراي ش//هر و شهرداري هس//تيم تا اين امر را پيگيري كنيم. رييس مجموعه تئاترش//هر در پايان بيان كرد: بايد محصور كردن فضاي پيرامون تئاترشهر اجرايي شود.

ط//ي س//الهاي اخير بارها و بارها موضوع ناام//ن و غيرفرهنگي بودن محيط بيروني مجموعه تئاترشهر در مقاطع مختلف زماني از سوي رسانهها منعكس ش//ده اس//ت. اين در حالي است كه مجموعه تئاترشهر به عنوان يكي از بناهاي ملي ثبت ش//ده در فهرس//ت ميراث فرهنگي كشور است ولي هيچگونه اقدامي درباره حفاظت و مراقبت از اين بناي مهم فرهنگي و هنري از سوي مديران دولتي و مديران و مسووالن شهرداري و شوراي شهر تهران انجام نگرفته است.

اين مهم را نميتوان ناديده گرفت كه محيط بيروني مجموعه تئاترشهر به فضايي غيرفرهنگي و محلي براي حضور بزهكاران، معتادان و افرادي با رفتارهاي غيراخالقي شده است ولي همچنان اقدامي اجرايي براي محصور كردن محيط پيرامون اين مجموعه انجام نشده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.