ناهيد طباطبايي كارگاه نويسندگي برگزار ميكند

Jahan e-Sanat - - News -

ايلنا- كارگاه مباني داستاننويس//ي ناهيد طباطبايي، نويس//نده »جام//هدران« و »چهلس//الگي« در خان//ه بينالملل بام//داد برگزار ميشود. طباطبايي در توضيح اين كارگاه نوشته است: »داستاننويس//ي از همان روزهايي كه انس//ان نخستين از شكار برميگش//ت و ميخواست از موفقيت خود س//خن بگويد و از همان شبهايي كه مادران خسته از كار كودكان خود را به خواب ميسپردند، پدي//د آمد. در طول زمان داس//تان كمكم به هنري تبديل ش//د كه بيشترين مخاطب را داشت. انسان بدون هنر نميتواند اين زندگي را تحمل كند و داستان جزو نزديكترين هنرها به انسان است. داستان نه تنها بخش بزرگي از ادبيات را در بر ميگيرد، بلكه بنيان بسياري ديگر از هنرها را نيز تشكيل ميدهد.

تئاتر، سينما، بخش بزرگي از موسيقي ...و مديون داستان هستند. افراد بس//ياري فكر ميكنند كه ميتوانند داستان بنويسند و عدهاي ديگر ميانديشند كه هرگز از پس اين كار بر نخواهند آمد. براي نوشتن داستان بايد ذهن را تربيت كرد و در كنار آن تكنيكهاي اين هنر را آموخت. بعد از آن است كه هنرجو ميتواند راه و روش و سبك خود را بنا كند. در كالس داستاننويسي با تكيه بر داستانهاي شاهكار جهان و انج//ام تمرينهاي خالق در جهت پرورش ذهن و يافتن تكنيكها قدم برخواهيم داشت و سعي ميكنيم در انتهاي ترم هر هنرجو اقال يك داستان كامل نوشته باشد.«

خانه بينالملل بامداد با مديريت پريسا بختآور در ميدان تجريش، خيابان فناخس//رو واقع شده اس//ت و عالقهمندان به شركت در اين كارگاه ميتوانند با تلفنهاي 02122703960 و 02122716551 و 02122716605 تماس حاصل بگيرند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.