نمايشگاه77عكسبهيادعباسكيارستميدر گالري ايوان

Jahan e-Sanat - - News -

ايرنا- 77 هنرمند عكاس در نمايش//گاه گروهي با عنوان »يك تكه زندگي« به ياد عباس كيارستمي در گالري ايوان آثار خود را به نمايش ميگذارند.

77 عك//س از 77 هنرمن//د به كوش//ش پرهام دي//دهور جمعآوري شده است.

روابط عمومي گالري ايوان عنوان كرد كه در استيتمنت اين نمايشگاه آمده است: »قاصدكي كه از پنجره وارد شده بود، از در بيرون رفت.

عباسكيارستمي77 سالهشد.مرديكهمارادراينپهنهخاكستري دلپذير، اين »چند روز در ميان«، دگر بار به تماشاي برگ و برف و درخت دعوت ميكرد به مكث در بازي چوب و موج، به تماشاي شيطنت كالغها و درنگي بر هر آنچه هس//ت در اين فاصله ميان س//ياه و سپيد. افسوس كه او ديگر در ميان ما نيس//ت، باز هم »مرگ صبوري نكرد، اين مرگ حاصلخيز«

در نمايشگاه يك تكه زندگي 77 هنرمند گردهم آمدهاند تا تمامقد به او اداي احترام كنند تا 77 تكه زندگي را، هر يك از منظر خويش در قاب تصوير به او هديه دهند، به او كه »وقتي آمد آمد، وقتي بود بود و وقتي رفت بود.« اين نمايشگاه از 16 تا 30 تيرماه درگالري ايوان برپاست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.