ايران با 4 انيميشن در جشنواره »سيكاف«

Jahan e-Sanat - - News -

مهر- ايران با چهار انيميش//ن كوتاه و بلند در جشنواره بينالمللي انيميشن »سيكاف« كرهجنوبي حضور دارد.

»س//يكاف« تنها جشنواره بينالمللي انيميش//ن در جهان است كه شامل نمايشگاه كارتون و جشنواره انيميشن است كه با قدمت 21 ساله برگزار ميش//ود. اين جش//نواره در 1995 آغاز به كار كرد و به يكي از جشنوارههاي معتبر تبديل شد و فرصت معرفي آثار انيميشن و كارتون را كه با فناوريهاي نوين در هم آميخته ايجاد كرد.

در جش//نواره امسال 158 اثر از 43 كشور از ميان 2552 اثر انتخاب شده است كه از ايران »سوزن بان« ساخته مهدي خرميان و »پسرك« ساخته مونا شاهي در بخش فيلمهاي كوتاه، »ايكي« ساخته پرستو كارگر در بخش دانشجويي و »رهايي از بهشت« ساخته علي نوري اسكويي در بخش سينمايي حضور دارند.

»ايكي« ساخته پرستو كارگر به دليل انطباق نداشتن با قانون سال توليد با وجود پذيرش از بخش رقابتي حذف شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.