خوانشمتفاوتازمسکناجتماعی

Jahan e-Sanat - - News -

ایسنا-یککارشناساقتصادمسکنگفت:باتوجهبهنبودوضعیتمناسب در هر دو سوی عرضه و تقاضای مسکن و نیز عدم کمک سیستم بانکی به این حوزه، رکود بخش مس//کن حداقل یک س//ال دیگر ادامه خواهد یافت. عباس زینعلی اظهار کرد: با وجودی که در شهر تهران جلوههایی از پیش رونق مسکن شکل گرفته، به اعتقاد من هنوز نمیشود مطمئن بود که این اتفاق افتاده است زیرا افزایش نسبی معامالت روند طبیعی بازار است و نمیتواند ناشی از تحوالت اساسی در بخش مسکن باشد.

وی افزود: سال گذشته چشمانداز روشنی در بخش مسکن وجود نداشت زیرا مباحثانتخابات،موضوعاتاجتماعیوجریاننقدینگیدرکشورطورینبودکه کسی ترغیب به سرمایهگذاری در بخش مسکن شود. در نتیجه رکود این بخش بهعمیقترینوضعیتخودرسید.اینکارشناسمسکنبابیاناینکههنوزمردم وارد خرید و فروش مسکن نشدهاند، گفت: به تبع نبود مشتری، تولیدکنندگان هم نمیتوانند اقدام به تعریف پروژه جدید کنند. سازندگان به سودهای باال در بخش مسکن عادت کردهاند اما واقعیت این است که دیگر چنین سودهایی در این بخش وجود ندارد.

»جهان صنعت«- طرح پرحاشیه »مسکن اجتماعی« پس از چند سال بررس//ی این روزها برای اجرای نهایی آماده میشود. مسکن اجتماعی که قرار استبارویکردمتفاوتینسبتبهمسکن مهر و با خروج س//اخت و ساز از حوزه دولتی اجرا ش//ود ساالنه بیش از 100 هزار واحد مس//کونی را تحت پوشش قرار میدهد؛ عددی که کارشناس//ان معتقدند نمیتواند پاسخگوی نیاز تولید یکمیلیونیمسکنبهطورساالنهباشد. انتقادی که بیتاهلل ستاریان، کارشناس اقتصاد مس//کن با انتشار یادداشتی در مورد آن هشدار داده است. او درباره سه طرح مسکن اجتماعی، حمایتی و آزاد در دولت معتقد است چنین طرحهایی صرفا بهدرد طرح در رسانهها میخورد و به چند دلیل واضح میتوان گفت که کارآیی الزم را برای حل مساله مسکن در ای//ران ندارند. با این وجود انتقاداتی که توسط کارشناس//ان نسبت به این طرح مطرح میشود با اظهارات رسمی مسووالن دولتی چندان همخوانی ندارد؛ معضلی که به نظر میرس//د دلیل آن ترجمههای متقاوت از رویکرد دولت در این طرح است. 3 مشکل اساسی مسکن مهر ستاریان در یادداشتی که در تسنیم منتشر شده، نوشته است: »مسکن مهر یک//ی از بزرگترین پروژههایی بود که برای حل مساله کمبود عرضه مسکن ب//ه مرحله اجرا رس//ید، طرحی که در دولتهای نهم و دهم آغاز شد، درنهایت به دست دولت یازدهم رسید و این دولت اعالم کرد که پروژه جدیدی را ذیل طرح مس//کن مهر آغاز نمیکن//د و از طرح تازهای درباره بازار مسکن گفت، طرحی تحت عنوان مسکن اجتماعی، حمایت و آزاد ک//ه هرک//دام نیازه//ای یکی از دهکهای جامعه را حل میکرد؛ مسکن اجتماعی برای حل نیاز دهکهای پایین جامعه که امکان پرداخت اقساط برای خریدمسکنرانداشتندمطرحشدهبود. طرح مسکن حمایتی برای دهکهای میان//ی بود که از نظ//ر درآمدی امکان پرداخت قسط را داشتند و مسکن آزاد طرحی ب//رای دهکهای باالی جامعه بود ک//ه هرچند برای خرید مس//کن به تس//هیالت و حمایت نیاز نداشتند اما بازار مس//کن موردنی//از آنها دچار مشکالتی مثل س//فتهبازی بود. حال سوال اینجاست که این طرحها چقدر ب//ه کمک هرکدام از این دهکها آمده و چقدر ب//ه حل معضل کمبود عرضه مسکن کمک کرده است؟

ازنظر من بخش عمدهای از طرحهای ارائهشده توسط دولتها بدون شناخت مس//اله مس//کن و بازار آن تهیه شده است. مس//کن با این طرحها و ایدهها به جایی نمیرسد و مشکالت بازار آن حل نمیشود. چنین طرحهایی صرفا بهدرد ط//رح در رس//انهها میخورد و ب//ه چند دلیل واضح میتوان گفت که کارایی الزم را برای حل مساله مسکن در ایران ندارند:

اول، این طرحها درنهایت میتواند 40 تا 50 هزار واحد مس//کونی را ارائه کند و این در حالی است که ما در سال نیاز به عرضه یکمیلیون و 300 تا یک میلی//ون و 400 هزار واحد مس//کونی داری//م، نیازی که توان پاس//خ به آن را نداریم. نه منابع مالی، نه ابزارها و امکانات و نه قوانین و مقررات، هیچکدام اجازه عرضه این مقدار از واحد مسکونی را به ما نمیدهند.

دوم، هیچکدام از این طرحها متوجه ظرفیتها و پتانس//یلهای ما نیست. هیچکدام براس//اس تمرکز بر داشتهها و نقصانهای داخلی برای حل معضل مسکن تهیه نمیشود. در این طرحها از حل مساله مسکن دهکهای مختلف جامعه صحب//ت میکنیم درحالی که اگر مش//کل یک ده//ک را حل کنید مش//کل دهکهای دیگر باقی است به ای//ن دلیل ک//ه جابهجاییها بالفاصله انجام میشود.

سوم، دهک میانی در جامعه ایرانی اصلیترین متقاضی مس//کن اس//ت و تهیه مس//کن برای این قشر از اولویت برخ//وردار اس//ت. عرض//ه واحدهای مسکونی در کشور باید به جایی برسد کهازحاشیهنشینیدرشهرهاجلوگیری شود و سهم مسکن در سبد خانوار به 8 تا 15 درصد برسد.« دولتسازندهیاسیاستگذار؟ انتقاداتی که ستاریان در مورد چتر حمایتی طرح مسکن اجتماعی مطرح کرده از زمانی که بحث مسکن اجتماعی به میان آمده مطرح است و برای یافتن ریشههای آن توجه به جزییات این طرح بر روی کاغذ الزم است. بر اساس آنچه مظاهریان، معاون مسکن و ساختمان وزارت راهوشهرسازی اعالم کرده، تنها 10 ه//زار واح//د از 100 هزار واحدی که امس//ال قرار است در طرح مسکن اجتماعی س//اخته شود، از سوی بنیاد مسکن ساخته خواهد شد و مابقی 90 هزار واحد نیز به صورتهای مختلفی از جمله،ساخت01 هزارمسکنحمایتی، خرید 20 هزار مسکن حمایتی، کمک بالع//وض برای خرید پن//ج هزار واحد مسکن بدون متقاضی، ساخت 10 هزار واحد مسکن استیجاری، پرداخت 15 هزار تسهیالت به س//ازندگان مسکن اجتماع//ی، پرداخ//ت 15 هزار کمک اجارهبها در ش//هرهای زی//ر 500 هزار نفر، پرداخت 20 هزار کمک اجارهبها در شهرهایباالی005هزارنفروپرداخت تسهیالت قرض الحسنه ودیعه برای پنج هزار واحد اجرا شود. این سیاستهای نشان میدهد دولت اصوال بنایی برای ساخت مسکن ندارد.

رویک/ردمس/کناجتماعیاز زبان آخوندی

از سوی دیگر عباس آخوندی، وزیر راه وشهرس//ازی، زمانی که زمزمههای تصمیم وزارت راه در مورد دراختیار قرار ندادن زمین رایگان به انبوه سازان مطرح شده بود، گفته بود: از ابتدا برنامهای برای مسکن رایگان برای انبوهسازان نداشتیم و این امر برای دولت غیرقانونی اس//ت چراک//ه قانون میگوید واگذاری زمین باید بر اساس ارزش روز باشد. نکتهای که در حوزه زمین و سیاستگذاری زمین وجود دارد این اس//ت که بتوانیم بین اهداف اجتماعی در تخصیص زمین و اهداف تجاری فرق قائل شویم. این بحث بسیار پیچیدهای است که نیاز به تحلیل گسترده دارد که آیا دولت تاجر زمین اس//ت یا باید در جهت توسعه شهری، زمین را متناس//ب با اهداف اجتماعی تخصیص دهد. این سخنان بخشی از موضع دولت در مورد رویکرد خود نسبت به توس//عه مسکن را آشکار میکند. بر همین اساس وزارت راهوشهرسازی به روش//نی اعالم میکند که قرار نیست نیاز کش//ور به تولید یک میلیون واحد مسکونی در سال را برطرف کند بلکه از طریق ابزارهای حمایتی برای بخشی از دهکهای اقتصادی اقدام میکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.