حاشیهنشینان به داخل شهرها میروند

Jahan e-Sanat - - News -

معاون وزیر راهوشهرسازی با تاکید بر اینکه با توجه به گزارش ارائهشده بسیاری از آسیبهای اجتماعی طی یک سال گذشته رشدی منفی را نشان داده است، گفت: قطعا کاهش اینگونه آسیبها روندی تدریجی داشته و نقش سازمانهای مردمنهاد در رفع این معضالت بسیار مهم و چشمگیر خواهد بود.

محمدسعید ایزدی با اش//اره به برگزاری جلسه شورای اجتماعی کشور با حضور رییسجمهور بیان کرد: در این جلسه گزارش کاملی در خصوص اقدامات انجامشده در کارگروه حاشیهنشینی )به عنوان یکی از آسیبهای اجتماعی دارای اولویت درکش//ور( از سوی وزیر محترم راهوشهرسازی ارائه شد و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

او در ادامه با تاکید بر اینکه با توجه به گزارش ارائهشده بسیاری از آسیبهای اجتماعی طی یک سال گذشته رشدی منفی را نشان داده است، گفت: قطعا کاهش اینگونه آسیبها روندی تدریجی داشته و نقش سازمانهای مردمنهاد در رفع این معضالت بسیار مهم و چشمگیر خواهد بود. معاون وزیر راهوشهرسازی اضافه کرد: رییسجمهور در این خصوص تاکید داش//ت معضل چند وجهی حاشیهنشینی را از طریق سیاستی مشترک با حضور تمام دستگاههای مرتبط مورد توجه قرار داده و برنامهای با مقیاس بزرگتر برای آن ترتیب دهیم.

به گفته مدیرعامل ش//رکت عمران و بهس//ازی شهری ایران بنا بر گزارش ارائهشده از سوی وزیر راهوشهرسازی در این جلسه این وزارتخانه همواره سعی دارد س//اکنان این مناطق را از حاشیه به متن شهرها سوق دهد چراکه تصور میکند این افراد نیز جزئی از ش//هر بوده و بدون ش//ک از حقوق ش//هروندی برخوردار هستند.

این مقام مسوول در ادامه با اشاره به این مطلب که با تصویب سند ملی سیاست مواجهه با این محدودهها در دولت یازدهم مشخص و اعالم شده است گفت: متاسفانه سیاستهای پیشنگری و پیشگیری در دورههای گذشته مورد توجه نبود که با راهاندازی کارگروه تخصصی )در ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار( و به ریاست قوه قضاییه در این حوزه نیز شاهد پیشرفتی قابل توجه بودیم.

ایزدی با تاکید بر اینکه خوشبختانه در حال حاضر اقداماتی در حال اجراست که همزمان با انجام امور درمانی برای این معضل از پیشرفت و توسعه آن نیز جلوگیری میکند، گفت: هماکنون اقدامات الزم در این زمینه از سوی قوه قضاییه در هفت استان انجام شود و در حال گسترش است.

معاون وزیر راهوشهرسازی در گفتوگو با وزیر راهوشهرسازی، تخصیص اعتبار و ردیفهای دولتی به حوزه حاشیهنشینی را یکی دیگر از اقدامات چشمگیر دولت یازدهم در این زمینه اعالم کرد و افزود: برای نخستین بار است که ردیفهای معینیبرایساماندهیسکونتگاههایغیررسمیازسویدولتاختصاصمییابد برایمثالدرایندوره002 میلیاردتومانبهطورکلیبرایمناطقحاشیهنشین کل کشور، 90 میلیارد تومان به طور خاص برای مشهد، 37 میلیارد تومان برای قم و ش//یراز و 22میلیارد تومان برای چهار ش//هر استان سیستانوبلوچستان تعیین شده است.ایزدی همچنین تهیه برنامه و طرح مشخص در حوزه نوسازی و ساماندهی مناطق ناکارآمد در سطح کشور را یکی دیگر از فعالیتهای بارز و موفقیتآمیز دولت تدبیر و امید در این حوزه دانست و افزود: در این دوره موفق به شناسایی 1100 محله بالغ بر 63 هزار هکتار در 110 شهر شدیم که پس از اولویتبندی و تعیین برنامههای مورد نیاز برای اجرا در آنها ستادهای شهری را موظف کردیم تا متناسب با این اولویتها و طبق برنامهای از پایین به باال عملیات اجرایی اقدامات را آغاز کنند.

این مقام مس//وول در بخش دیگری از س//خنانش مش//ارکتی انجام شدن اقدامات را نکته مهم دیگری در روند اجرای پروژههای نوس//ازی و ساماندهی مناطق ناکارآمد دانس//ت و افزود: مش//ارکتی انجام شدن پروژهها بهترین نوع اجرای طرحهاست به طور مثال در محله نایسر شهر سنندج به دلیل پایین بودن سرانههای آموزشی برای ساخت یک مدرسه زمین از سوی شهرداری واگذار شده، ساخت بنا به وسیله وزارت راهوشهرسازی و تجهیز آن توسط وزارت آموزش و پرورش به انجام رسید که قطعا روشی دلچسب و کارآمد خواهد بود.

وی همچنین در ادامه از اجرای پروژههای گوناگون در زمینه زیرساخت و خدم//ات روبنایی در 83 محله خبر داد و افزود: قطعا اقدامات غیرکالبدی نیز در این حوزه از اهمیت باالیی برخوردار است که تالش برای ارتقای معیشت از طریق آموزش مهارتهای پایهای، فراهم کردن شرایط برای پیدا کردن شغل و ایجاد صندوقهای خرده وام جهت راهاندازی شغل و توانمندسازی ساکنین از جمله آن به شمار میرود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.