اجرای 90 عملیات زیرسازی در نقاط مختلف شهر ساری

Jahan e-Sanat - - News -

محمدعلی نجفی، عظیم بلبلآبادی مدیر عامل شرکت سهامی برق منطقهای گیالن را به عنوان رییس کارگروه تخصصی انرژی و آب پدافند غیر عامل استان منصوب کرد. محمدعلی نجفی، استاندار گیالن با ارسال نامهای به استناد ماده 12 دستورالعمل اجرایی جدید پدافند غیرعامل وزارت کشور، عظیم بلبلآبادی مدیرعامل شرکت سهامی برق منطقهای گیالن را به عنوان رییس کارگروه تخصصی انرژی و آب پدافند غیر عامل استان منصوب کرد. در بخشی از این نامه آمده است: »امید است با اتکال به خداوند متعال و با همکاری و هماهنگی شورای پدافند غیرعامل استان گیالن و اداره کل پدافند غیرعامل و دیگر اعضای کارگروه، در تحقق سیاستهای کلی نظام در پدافند غیرعامل، ابالغی از سوی مقام معظم رهبری و دستورالعملهای اجرایی و توجه مستمر به وظایف کارگروههای تخصصی با برنامهریزی آیندهپژوهانه و برگزاری منظم جلسات و اجرای مصوبات، شاهد موفقیت روزافزون باشیم.«

س//ید کمال آقامیری، مدیرعامل سازمان عمران شهرداری ساری در حاشیه اجرای پروژههای عمرانی این سازمان در گفتوگو با خبرنگاران به بیان گوشهای از عملکرد س//ازمان متبوع خ//ود پرداخت و گفت: از ابتدای سالجاری تاکنون تیمهای عملیاتی ما در حوزه راهس//ازی در09 خیابان و کوچه، عملیات زیرسازی را به انجام رس//اندهاند که هماکنون نیز این پروژه در کوچههای فرعی منطقه شریفآباد و کوچه مهدشت 14 از خیابان مهدشت بلوار کشاورز دنبال میشود. این مسوول با تاکید بر جدیت همکاران خود در اجرای پروژههای عمرانی با محوریت تقویت زیرساختهای شهری، به اجرای عملیات آسفالت در 25 کوچه و خیابان شهر ساری اشاره کرد و افزود: بحث هدایت آبهای سطحی شهر با احداث کانال در منطقه کارمندان )کوچه رسول پور( و کوچه صالح از بلوار کشاورز دنبال میشود و پیشتر نیز این پروژه در کوچه وحدت خیابان فارابی و خیابان امامزاده عباس به اتمام رسیده بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.