خدمات دولت در توسعه گازرسانی به روستاها

Jahan e-Sanat - - News -

درجلسهشورایاداریاستانبامحوریتاقتصادمقاومتیبهریاستجهانگیری،معاوناولرییسجمهورورییسستاد فرماندهیاقتصادمقاومتی،آیتاهللقربانینمایندهمحترمولیفقیهوامامجمعهرشت،زنگنهوزیرنفتبهعنوانوزیرمعین اقتصادمقاومتی،نوبخترییسسازمانبرنامهوبودجهوسخنگویدولت،نمایندگانمحترممردماستاندرمجلسوجمعی از مسووالن استان برگزار شد.در این جلسه نجفی، استاندار گیالن در گزارشی از وضعیت استان، توسعه گازرسانی در استان را به عنوان یکی از اقدامات مطلوب دولت تدبیر و امید در استان عنوان کرد. وی با بیان اینکه گیالن در سالهای گذشته در شاخصهای توسعه، به دستاوردهای مهمی دستیافتهاست،گفت:افزایششاخصبرخورداریگازطبیعیخانوارهایروستاییاز36 به69 درصدازجملهاینموفقیتهابودهاست.معاوناولرییسجمهوردراین سفر از روند ساخت و تکمیل راهآهن رشت- قزوین در محدوده رودبار و منجیل و منطقه آزاد انزلی بازدید و چند طرح را در این منطقه افتتاح کرد. افتتاح یک پروژه در شهرستانصومعهسراوحضوردرجلسهشورایاداریگیالنبامحوریتاقتصادمقاومتیازبرنامههایسفراسحاقجهانگیریدراستانبود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.