تناقضگویی مسووالن درباره نرخ اجارهبها

Jahan e-Sanat - - News -

مهر-درحالیرییسکمیسیونعمرانمجلسازافزایش54 درصدیاجاره مسکنخبردادهکهرییساتحادیهمشاورانامالکتهراناینرقمرابین7 تا01 درصداعالممیکند.محمدرضارضاییکوچیرییسکمیسیونعمرانمجلسو حسام عقبایی رییس اتحادیه مشاوران امالک تهران در برنامه03:81 درباره بازار رهن و اجاره مسکن اظهار نظر کردند.

محمدرضارضاییکوچیافزود:بیشازیکسومجمعیتکشورمااجارهنشین و بیشتر آنها از دهکهای پایین و آسیبپذیر هستند. وی ادامه داد: در بیشتر کشورها قانون رهن و اجاره وجود دارد اما در کشور ما چنین قانونی وجود ندارد و مالکان، خودسرانه قیمتها را افزایش میدهند و نظارتی هم وجود ندارد. رضایی افزود:قوهمقننهومجلسشورایاسالمیبایدبهاینموضوعورودواینخألقانونی راپروقانونگذاریکنند.ویبابیاناینکهدرچندسالاخیردرزمینهتولیدمسکن بارکودمواجههستیم،اضافهکرد:تناسبعرضهوتقاضاوجودنداردوتولیدمسکن و قدرت خرید مسکن کاهش یافته است. رضایی گفت: به علت کاهش نرخ سود بانکی و تمایل مالکان برای دریافت اجاره موجب شده شرایط سخت شود.

رییسکمیسیونعمرانمجلسشورایاسالمیبااشارهبهاینکه5/2 میلیون واحد مسکونی خالی در کشور داریم، افزود: بیشتر این واحدها، بزرگ و لوکس هستندوازاینرقم005 هزارواحددرشمالتهرانقراردارند.رضاییاضافهکرد: بر اساس قانون از این واحدهای خالی باید مالیات اخذ شود اما دولت این قانون را اجرا نمیکند. وی ادامه داد: این واحدها به صورت سرمایه در اختیار مالکان قرار دارد و آنها را به مردم اجاره نمیدهند بنابراین در عمل به تامین نیاز مسکونی مردمکمکینمیشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.