بهرهبرداری از خط کیفی آبرسانی

Jahan e-Sanat - - News -

مدیر امور آبفای شهرس//تان مالرد از بهرهبرداری خط کیفی آبرسانی در این شهرستان خبر داد. خیراهلل کریمی، مدیر امور آبفای شهرستان مالرد گفت: این پروژه به طول 3500 متر در محدوده میدان آزادگان شهرکمارلیکشهرستانمالردباهدفخدماترسانی هر چه مطلوبتر به شهروندان به بهرهبرداری رسید. وی افزود: طی این پروژه لوله 900 میلیمتری چدن داکتیل استفاده شده و به منظور انتقال آب شرب از مخزن زمینی پنج هزار مترمکعبی مارلیک به محدوده ضلع شمالی سرآسیاب اجرا شده است. کریمی همچنین از بهرهبرداری یک حلقه چاه آب شرب در شهرک مارلیک مالرد خبر داد. وی گفت: پس از اخذ زمین و مجوزهای الزم یک حلقه چاه آب شرب به عمق 200 مترواقع در میدان ارتش شهرک مارلیک حفر، تجهیز و به بهرهبرداری رسید. وی افزود: با توجه به رشد روزافزون جمعیت شهرستان مالرد با هدف تامین نیاز آبی منطقه چاه مورد نظر با آبدهی حدود 30 لیتر در ثانیه وارد مدار بهرهبرداری شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.