تاکید بر حضور موثر نیروی انسانی

Jahan e-Sanat - - News -

با هدف مدیریت مصرف برق، ساعات کاری ادارات دولتی آذربایجان ش//رقی تغییر کرد. با پیش//نهاد ش//رکت توزیع نیروی ب//رق تبریز و شرکتهای صنعت برق آذربایجان، س//اعات کاری ادارات آذربایجان شرقی از روز چهارشنبه، هفتم تیرماه، نیم ساعت زودتر شروع شده و نیم ساعت زودتر خاتمه مییابد.

این پیشنهاد شرکت توزیع با استقبال استانداری مواجه شده و معاون هماهنگیاموراقتصادیوتوسعهمنابعاستاندارآذربایجانشرقیاینتغییر ساعات را طی نامهای به ادارات استان ابالغ کرد. علی نواداد در متن این نامه دالیل این تغییر را افزایش دما و مصرف برق و جلوگیری از خاموشیهای احتمالیوبهمنظورتحققاهدافبهینهسازیمصرفانرژیوتعدیلمصرف بهویژهکاهشمصرفبرقعنوانکرد.ویهمچنینبهتاثیرقابلتوجهتغییر ساعات کار ادارات در کاهش مصرف برق در ساعات اوج بار روزانه تاکید کرد. گفتنیاستاینتغییرساعاتکاریتاپایانشهریورماهادامهخواهدداشت. ساعتکاریشرکتتوزیعنیرویبرقتبریزنیزدرحوزهستادیوواحدهای تابعهدربخشاداریاز7 صبحتاساعت51 خواهدبود.

معاوناقتصادیومالیفوالدمبارکهازرشد551 درصدیسودخالص اینشرکتدرسال59 نسبتبهسالقبلخبرداد.امیرحسیننادریدراین رابطهگفت:فوالدمبارکهاصفهانطیدوره21 ماههمنتهیبه03/21/59 به ازای هر سهم خود توانست072 ریال سود خالص و جمعا مبلغ حدود دوهزارمیلیاردتومانسودخالصمحققکند.اوبابیاناینکهبنابرقوانینو مقررات سازمان بورس، شرکتها باید اولین پیشبینی درآمد هر سهم خود را در یک س//ال مالی، یک ماه قبل از شروع سال به سازمان بورس اعالم کنند،افزود:برهمیناساسشرکتفوالدمبارکهاولینسودپیشبینیخود را در سال مالی منتهی 95/12/30هب به میزان911 ریال اعالم کرده بود. این در حالی است که در پایان سال با توجه به بهبود تقاضا در بازار داخل و قیمتهایجهانیوتالشهمکارانگرامیتوانستباپوشش722 درصدی، سودخودرابه072 ریالبهازایهرسهمافزایشدهد.

نشست هماندیشی معاونان، مدیران و روسای ادارات مخابرات منطقه گیالن با حضور آموئی برگزار شد. در این نشست آموئی، مدیر مخابرات گیالن گفت: با توجه به تعطیالت چند روز گذشته، ما به عنوان یک شرکت تجاری فرصتهای بسیار زیادی را بابت خدماترسانی و سرویسدهی به مشتریان از دست دادیم، باید قدر زمان و فرصتها را به خوبی بشناسیم و نهایت بهرهمندی از این فرصتها را داشته باشیم .وی با اشاره به ضرورت انجام کار به صورت تیمی افزود: در مقطعی از زمان قرار داریم که نیاز به حضور مداوم و موثر در محیط کار داریم، شرایط ما خاص و بحرانی است. با وجود آنکه نسبت به بسیاری از استانها، وضعیت نسبتا بهتری داریم ولی کمبود نقدینگی همچنان به شدت ما را آزار میدهد، به ناچار باید وقت بیشتری را به کار بپردازیم، پیگیری مداوم و حضور موثرتر در محیط کار داشته باشیم تا بتوانیم کمبودها را جبران کنیم. مدیر مخابرات منطقه گیالن با اشاره به حضور چشمگیر مسافران تابستانی در مکانهای گردشگری و تفریحی استان و پوشش ارتباطی مناطق گردشگری و تاریخی توسط همراه اول، تاکید کرد: باید تالش کنیم رضایت حداکثری مشتریان را به دست آوریم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.