صورتهاي مالي 12 ماهه »خساپا«

Jahan e-Sanat - - News -

مديرعامل بورس انرژي ميگويد اين بورس با وزارت نيرو بابت طرحي براي معامالت مستقيم مصرفكنندگان بزرگ برق مذاكراتي داشته و امروز اولين عرضه برق مصرفكنندگان بااليپنجمگاواتبهصورتمستقيمرويتابلويمعامالترفت. سيدعلي حسيني در گفتوگو با ايسنا درباره مذاكرات بورس انرژي و وزارت نيرو اظهار كرد: با وزارت نيرو بر س//ر عملياتي شدن معامالت مستقيم مصرفكنندگان بزرگ برق، مذاكراتي را دنبال كرديم و در حال حاضر دستورالعملها و آييننامههاي اين موضوع ابالغ شده و امروز اولين عرضه برق باالي پنج مگاوات به صورت مستقيم روي تابلوي معامالت رفته است. وي درباره اقداماتي كه بورس انرژي از زمان رياست شاپورمحمدي تاكنون انجامداده،گفت:اززمانيكهآقايمحمديرييسسازمانبورس شده، ما روي نهادسازي و ابزارسازي در بورس انرژي كار كرديم و در اين مورد با سازمان مذاكراتي داشتهايم. مديرعامل بورس انرژي افزود: يكي از صحبتهايي كه صورت گرفته، مربوط به راهاندازي صندوق پروژه انرژي روي برق است كه كار اين صندوق نهايي شده است. البته براي اين صندوقها بايد در دستورالعمل پذيرش و آييننامههاي معامالت اصالحاتي انجام ميشد. اين موارد در دس//تور كار هياتمديره س//ازمان بورس قرار گرفته است و به محض اينكه اين موضوع تصويب شود و آن را اعالم كنند، ميتوانيم اين صندوق پروژه را عملياتي كنيم. مديرعامل بورس انرژي ادامه داد: همچنين بر س//ر قرارداد آتي نفتخام كميته مشترك را با وزارت نفت بايد تشخيص دهيم كه در اين مورد توافق اوليه انجام گرفته و منتظريم آنها نمايندگانشان را معرفيكنند.اينكميتهقراراسترويقراردادهايآتينفتخام كارهاي امكانسنجي را انجام دهد. حسيني در پاسخ به اينكه در بورس انرژي روي چه محصوالتي اوراق سلف موازي منتشر شده، گفت: اوراق سلف موازي روي فرآوردههاي نفتي روي نفت كوره و بنزين ستاره خليج فارس منتشر شده است. همچنين براي LPG پتروشيمي بندر امام هم پذيرش انجام شده اما آنها هنوز اين كار را نهايي نكردهاند و به مرحله عرضه نرسيده است ولي شايد امسال عرضه شود. مبلغ اوراق سلفي كه در اين مورد منتشرخواهدشد،براييكمرحله004 ميلياردتوماناست. افزونبراين،درجريانمعامالتروزشنبهدرتابلويسلفموازي استاندارد براي قراردادهاي با سررسيد يكسال و بيشتر در بازار مشتقه در نماد سنندج169، دو قرارداد با ارزشي بالغ بر هشت ميليونريالودرنمادستاره169،132 قراردادباارزشيبالغ بر975 ميليونريالمعاملهشد.همچنيندراينروزبازاربرق بورس انرژي شاهد معامله 50 قرارداد معادل 1200 كيلووات س//اعت به ارزش 444 هزار ريال بود. در روز شنبه، نمادهاي بارپايهبامتوسطقيمتهاي073 ريالبركيلوواتساعتمورد معاملهقرارگرفتند.خاطرنشانميشودازروزشنبه،مشخصات قرارداد جديد سلف موازي استاندارد برق اجرايي شد و طبق اطالعيههاي منتشره، نمادهاي بار پيك روزانه، بار پايه روزانه، ميانباريروزانهوكمبارييكمردادتا9 مرداد69 وهمچنين نمادهاي بار پيك هفتگي، بار پايه هفتگي، ميانباري هفتگي و كمباريهفتگيهفتمرداد69 تاچهارشهريور69 گشايش يافتند. در مجموع ارزش معامالت اين روز بازار مشتقه بورس انرژيبه885 ميليونريالبالغشد.

گروه بورس- زعفران يك ش//ركت كه يكي از قطبهاي اصلي توليد زعفران كشور است، در بورس كاال پذيرفته شد و محصولموجوديانباراينشركتآمادهمعاملهدربورساست. بر اساس اين گزارش، انبار شركت زرين زعفران مشرقزمين پس از طي مراحل توديع تضامين و احراز شرايط نقشآفريني بهعنوان انبار بورسي، آماده معامله زعفران رشتهاي درجه يك )پوشال مرغوب( و رشتهاي بريده ممتاز )سرگل( از كشاورزان و دارندگان اين نوع زعفران در تربت حيدريه است. در عين حال بازرگانان و فعاالن بازار زعفران ميتوانند نسبت به معامله و خريد و فروش زعفران تربت حيدريه از طريق نماد اين انبار در بورس كاالي ايران اقدام كنند. شركت زرين زعفران مشرق زمين بهعنوان يكي از شركتهاي خوشنام و مشهور در عرصه توليد و تجارت زعفران در اس//تان خراس//ان رضوي و سطح كشور شناخته شده است. در همين زمينه غالمرضا كريمي، مديرعامل ش//ركت زرين زعفران مشرق زمين درخصوص پتانس//يلهاي اين شركت براي گس//ترش تجارت شفاف و منصفانه زعفران از طريق بورس كاال و همچنين سوابق اين شركت گفت: زرين زعفران مشرق زمين از شركتهايي است كه در اين زمينه داراي فعاليتهاي صادراتي و بازرگاني داخلي قابل توجهي است. وي افزود: اين شركت اولين بانك تخصصي نگهداريزعفراندركشوراستكهباسرمايهاوليه06 ميليارد رياليمنقسمبه06 هزارسهمفعاليتميكند؛03 هزارسهم اين شركت متعلق به توليدكنندگان زعفران، 15 هزار سهم متعلق به دست اندركاران زعفران اعم از فرآوريكننده، تجار سطح ش//هر و صادركنندگان و 35 درصد ديگر هم متعلق به هيات موس//س اوليه اعم از كش//اورزان خبره شهرستان است. وي به مزاياي عرضه زعفران در بورس كاال اشاره كرد و گفت: با توجه به تعريف زنجيره كامل براي اين محصول، زعفران بايد در جايي كشف قيمت شود كه بهترين محل از نظر قانونمداري، بورس كاالي ايران است زيرا در بورس كاال ميتوانيم براي اين محصول ثبات قيمت ايجاد كنيم تا خريدار، صادركننده و مش//تري خارجي از اصالت محصول اطمينان داشته و روند ثابت قيمتي را دنبال كنند. كريمي تاكيد كرد: بنابراين عرضه اين محصول در بورس كاال باعث ثبات قيمت و در اختيار گرفتن ميزان تقاضاي محصول از داخل و خارج از كشور ميشود؛ همچنين با عرضه در بورس كاال معامالت آن قانونمند شده و محصول استانداردي توليد ميشود زيرا با وجود اينكه ايران بزرگترين توليدكننده زعفران در دنياست ولي متاسفانه استانداردي براي آن وجود ندارد كه با ورود به بورس كاال استانداردسازي الزم براي محصول صورت ميگيرد، به طوري كه يكي از الزامات بورس كاال داشتن استانداردهاي الزم براي محصول اس//ت. بر اين اساس بورس كاال موجب استانداردسازيمحصولشدهوخريدارمطمئناستمحصولي باكيفيت خريداري ميكند. وي از عرضه بيش//تر زعفران در بورس كاال خبر داد و گفت: در حال حاضر براي هر نماد 70 كيلودرهفتهبارگذاريشدهاستوقابليتبارگذاري003 كيلو زعفران روي پنج نماد در هفته وجود دارد، اين در حالي است كه كليه اشخاص حقيقي و حقوقي نيز ميتوانند اين محصول را خريداري كنند و محصولي باكيفيت تحويل بگيرند.

سايپاصورتهايماليمنتهيبه03 اسفند5931 راباسرمايه93 هزارو 662ميلياردو576ميليونريالبهصورتحسابرسينشدهمنتشركرد.شركت سايپادردوره21 ماههيادشدهمبلغ01 هزارو779 ميلياردو937 ميليون ريالسودخالصكسبكردوبههرسهممبلغ082 ريالسوداختصاص داد كه نسبت به دوره مشابه سال مالي49، معادل86 درصد افزايش نشان ميدهد. »خساپا« سود انباشته پايان دوره يادشده را مبلغ هشت هزار 896و ميلياردو381 ميليونريالاعالمكردهاست.يادآوريميشوداينشركتدر دورهمشابهسال49،مبلغششهزارو345 ميلياردو727 ميليونريالسود خالصو761 ريالسودبهازايهرسهمشناساييكردهاست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.