انتشار گزارش مالي »ستران«

Jahan e-Sanat - - News -

سيمانتهرانصورتهايماليمنتهيبه03 اسفند5931 راباسرمايه يك هزار و 750 ميليارد ريال به صورت حسابرس//ي نشده منتشر كرد. ش//ركت س//يمان تهران در دوره 12 ماهه ياد شده مبلغ 702 ميليارد و 195 ميليون ريال سود خالص كسب كرد و به هر سهم مبلغ 401 ريال سود اختصاص داد كه نسبت به دوره مشابه در سال 49، معادل 96 درصد افزايش نشان ميدهد. »ستران« سود انباشته پايان دوره يادشده را مبلغ دو هزارو55 ميلياردو433 ميليونريالاعالمكردهاست.يادآورميشوداين شركتدردورهمشابهدرسال49،مبلغ853 ميلياردو444 ميليونريال سود خالص و 205 ريال سود به ازاي هر سهم شناسايي كرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.