مرگزیرپوستیبخشخصوصی

Jahan e-Sanat - - News - گزارش 2

گروه بازرگانی- کوچکس//ازی بدنه دولت یکی از مباحثی به شمار میرود که در محافل و نشس//تهای گوناگون دست کم چندین بار به آن اشاره شده اما با وجود تاکید زیاد کارشناسان بر این موضوع، اقدام کارگش//ایی در این خصوص انجام نش//ده اس//ت.این در حالی اس//ت که شش سال گذش//ته با همین ه//دف، وزارت صنایع و معادن با وزارت بازرگانی ادغام شد اما پس از آن نه تنها دولت کوچک نشد بلکه فعاالن اقتصادی با مشکالت جدیدی روبهرو شدند. حاال با گذش//ت شش سال از این تصمیم، رییسجمهورقصددارددردولتجدیدخود، وزارتبازرگانیرادوبارهاحیاکندتامشکالت تولید و تجارت اندکی کاهش یابد. این در حالی اس//ت که حتی بخشخصوصی هم در این راستا نظرات متفاوتی دارد و گروهی موافق و گروهی دیگر مخالف آن هستند.

ای//ن تض//اد و چنددس//تگی اگرچه با اظهارنظرهایکارشناسانبهگوشمیرسید اما دیروز در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگان//ی ایران زمانی که ابوالفضل روغنی گلپایگانی، رییس کمیسیون صنعت اتاق ایرانوهمچنینحسینروشنک،عضوهیات نمایندگان ات//اق ایران به بیان دیدگاههای خود پرداختند، به وضوح مشاهده شد چرا که روغنی بر این عقیده بود که ارائه الیحه تشکیلوزارتبازرگانیبهمجلستصمیمی سیاسی و ناپخته است در حالی که روشنک تاکید داش//ت جلوی ض//رر را هر زمان که بگیری، منفعت اس//ت. بنابرای//ن ادغام دو وزارتخانه بازرگانی و صنعت و معدن اشتباه بوده که باید آن را سریعتر اصالح کنیم.

ای//ن در حالی اس//ت که ریی//س اتاق بازرگانی ایران در این خصوص معتقد بود اگر تصدیگری دولت کاهش پیدا نکند نه ادغ//ام و نه انتزاع هیچیک ب//ه داد اقتصاد نمیرس//د. از این رو غالمحسین شافعی با تاکیدبرکوچکسازیدولتگفت:متاسفانه در این دوره ش//اهد گس//ترش تصدیگری بودیم اما به هر حال کوچکسازی دولت از خواستههایماست.

رییس اتاق بازرگانی ایران در بیس//ت و پنجمین جلس//ه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اش//اره به بخشهای زائد وزارتخانهها گفت: سازمانهای زیادی داریم که وجودش//ان مثمرثمر نیست در حالی که باید توجه داش//ت اینه//ا دولت را فربه میکنند.

ض/رورت بررس/ی حرک/ت اقتصادی در 4 سال گذشته

ش//افعی در ادامه با اشاره به روز صنعت و معدن گفت: با توجه به اینکه در آس//تانه استقرار دولت دوازدهم هستیم الزم است واقعیات اقتص//اد ایران و نق//ش دولت در اقتصاد دوباره توسط کارشناسان مستقل تحلیلشود.

وی بیان کرد: باید واقعیت اقتصاد ایران و نقش دولت در اقتصاد و مس//یر حرکت اقتصادی در چهار سال گذشته بررسی شود ونتایجآنمسیرحرکتدرچهارسالآینده رامشخصکند.

رییس اتاق ایران افزود: باید این موضوع را مد نظر داشته باشیم که طی چهار سال گذشته چگونه حرکت کرده و چه نتایجی به دس//ت آوردهای//م و با آن نتیجه به کجا میخواهیمبرسیم.

دولت بای/د تعریف جدیدی از بخشخصوصیپیداکند

ش//افعی تصریح کرد: آیا برای دولت به عنوان دولت رفاه مهم است که درآمدهای نفتی را جمع کرده و بین مردم و نهادهای دولتی توزیع کنید یا اینکه منافع جامعه را در بلندم//دت و با در نظر گرفتن هزینه در نظر بگیرد؟! دولت باید تعریف جدیدی از بخشخصوصی پیدا کند تا جایگاه درست آن را در اقتصاد کشور پیدا کند.

رییس اتاق ایران بابیان اینکه اش//تغال امروزه بحث نخس//ت همه محافل و شعار امس//ال اس//ت، گفت: اگر به گذشته نگاه کنیم بر اساس آمار تنها یکبار از سال 75 تا58 موفقبهایجادحدود009 هزارشغل شدیم اما این س//وال مطرح است که چرا قبلوبعدازایندوره01 سالهشاهدچنین اشتغالزایینبودیم.

به گفته ش//افعی یافتن این پاس//خ از گفتمان چندطرفه و تعامل سازنده حاصل میشودوبازگشتاعتمادبهفعاالناقتصادی موضوعمهمیاستوطیسالهایگذشته فعاالناقتصادیبامعضالتیهمچونافزایش ناگهانی نرخ ارز، سود تسهیالت، تحریمها و ...که از کنترل بخشخصوصی خارج بود و تنهاباتصمیماتدولتیبهوجودآمد،مواجه بودند و اعتماد خود را از دست داده بودند.

ویبااشارهبهاثراتمنفیسودتسهیالت بانکی گفت: با سودهای دورقمی که نظام بانکیطلبمیکندهیچتولیدیکهبخواهد اشتغالایجادکردهوخامفروشیهمنداشته باشد قادر به ادامه حیات نیست.

شافعیاضافهکرد:باایننرخسود،انباشت سرمایه از بخشهای تولیدی به بخشهای مالیانتقالپیداکردکهاینموضوعبایدمورد توجه قرار گیرد.

رییساتاقایرانتاکیدکرد:اینسوالدر ذهن فعاالن اقتصادی وجود دارد که چرا در حالی که تورم کاهش پیدا کرده است نرخ سودبانکیکاهشپیدانمیکند.آیاتورمنرخ سود بانکی با هم ارتباط ندارد، این خواسته جدیفعاالنبخشخصوصیاست.

شافعیبااشارهبهوجودبخشهایزائددر وزارتخانهها گفت: سازمانهای زیادی داریم کهوجودشانمثمرثمرنیست.اینهادولترا فربه میکنند، همچنین موضوع مهم دیگر افزایش س//هم بخشخصوصی در اقتصاد است که اجرای سیاستهای اصل «44» به درستیازمطالباتبخشخصوصیاست.

وی تاکی//د کرد: همه این موارد در یک واقعیتنهفتهاست،توسعهاقتصادیمستلزم برنامهریزیوتعیینسیاستهاییکپارچهو متحد است. دولت گاهی برنامههای متعدد و متناقض داشته است و همه بخشهای اقتصادیدولتبایدحولیکمحوربااهداف و سیاستهای مشخص و یکپارچه حرکت کنند تا به توسعه و پایداری اقتصاد برسیم.

ب/ه تنوع قوم/ی و حضور زنان توجه شود

همچنین نایب ریی//س اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کش//اورزی ایران با اشاره به ش//اخصهای انتخاب کابینه دوازدهم گفت:شیوهایکهتاکنوندرانتخابکابینه جاری بوده، ش//یوهای عجوالنه، در فرصت زمانی کوتاه، بدون فرآیند حرفهای و برپایه رایزنیهاوسهمخواهیهایگروههایمختلف بودهاست.پدرامسلطانیگفت:رییسجمهور باید در ترکیب کابینه جدید در عین توجه به شایستهساالری، توجه ویژهای به سرمایه اجتماع//ی، تنوع قومی و کاهش ش//کاف جنسیتیداشتهباشد.

سلطانی با اشاره به میانگین سنی 58 س//ال کابینه فعل//ی، آن را کابینهای پیر توصیف کرد و افزود: در 11 دولت گذشته شاهد افزوده شدن 19 سال بر سن کابینه بودهایم.وی با اشاره به حضور هفت وزیر زن درکابینهدولتاماراتوششوزیردرکابینه دولتهای مصر و نیجریه در بین کشورهای اسالمی، از نبود حتی یک وزیر زن در کابینه انتقادکرد.

نایبرییساتاقایراندرادامهازحکمرانی خوب به عنوان قاعده بازی در کابینه یاد کرد وگفت:مشارکت،حاکمیتقانون،شفافیتو جریانآزاداطالعات،پاسخگوییدرچارچوب قانون و زمان مش//خص، شکلگیری وفاق عمومی، عدالت و حقوق مساوی برای همه افراد، اثربخشی و کارایی و مسوولیتپذیری، اصولحکمرانیخوبراتشکیلمیدهند. الیحهسیاسیوناپخته همچنینعضوهیاتنمایندگاناتاقایران بابیاناینکهمجلسبایدالیحهتشکیلوزارت بازرگانی را به طور کارشناسی بررسی کند، گفت: الیحه جداسازی دو بخش بازرگانی و صنعت و معدن از وزارتخانه صنعت، معدن و تجارتسیاسیوناپختهاست.

ابوالفضل روغنی گلپایگانی با اشاره به طرح انتزاع دو وزارتخانه بازرگانی و صنعت کهالیحهآنبهتازگیتوسطدولتبهمجلس انتقال داده ش//ده اس//ت، گفت: وقتی این وزارتخانهها از یکدیگر مجزا بودند، تعارضات زیادی بین آنها وجود داشت و برای رفع این تعارض//ات ادغام صورت گرفت و هماکنون نارضایتی از ادغام نیست بلکه نارضایتی این استکهبهجایادغام،دووزارتخانهبایکدیگر تجمیعشدند.

روغنیگلپایگانی بیان کرد: قرار بود بعد از ادغام تمام آییننامههای اجرایی و وضع قوانین انجام ش//ود اما متاس//فانه این کار بالتکلیفماند.

وی با بیان اینکه امروز ذینفعان ناراحت هس//تند، گفت: راهحل جداسازی نیست چراکه طرحی که امروز برای جداسازی به مجلس ارائه شده، ناپخته و سیاسی است و مجلس در مورد تصویب یک فوریت بررسی آن عقالنیت کرد تا کار کارشناسی در مورد آن انجام شود.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران افزود: مجلس در مورد الیحه جداس//ازی بخش بازرگان//ی از صنعت و مع//دن باید با دقت موضوع را مورد بررس//ی و کار کارشناسی ق//رار دهد چراکه اگر ادغام درس//ت انجام شده، نمایندگان باید از آن دفاع کنند و اگر غلط ب//وده، بگویند که چرا کار غلط انجام شده است.

ادغاموزارتبازرگانیوصنعت به زیان تولید بود

همچنین دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با تاکید بر اینکه انفکاک بازرگانی و صنع//ت و معدن ضروری اس//ت، گفت: ادغ//ام این دو وزارتخان//ه در دولت قبل به زیان تولید بود.

حسین روشنک با بیان اینکه پیشنهاد ادغ//ام دو وزارتخان//ه بازرگانی و صنعت و معدن سیاسی بوده نه انتزاع، بیان کرد: اگر پیشنهاد ادغام برای رد یا قبول کسی بود اما انتزاع ضرورت است.

وی افزود: کوچک کردن دولت با ادغام حاصل نمیش//ود بلکه ادغام دو وزارتخانه بازرگانی و صنعت و معدن یک کار اشتباه بوده که ما باید این اشتباه را اصالح کنیم و این دو وزارتخانه را به حالت قبل برگردانیم. این در حالی است که برای جبران یک کار اشتباه به بررسی نیاز نداریم.

عض//و هی//ات نمایندگان ات//اق ایران همچنین با تاکید بر اینک//ه ادغام به زیان تولید بود نه تجارت، گفت: در چهار س//ال گذشتهمنتقدترینفردنسبتبهنعمتزاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت بودم اما امروز آمدهام از وی تشکر کنم چراکه نعمتزاده یک نیروی توانمن//د و باعرضه در صنعت مملکتاست.

روش//نک اضافه کرد: تولیدکنندگان از افزایش قیمت تمامشده کاال و خدمات در کش//ور در چهار سال گذشته گالیه دارند و این موضوع باید بررسی شود که چگونه اتفاق افتاده است.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با اشاره به اینکه یکی از مشکالت تولیدکنندگان انبارشکاالست،گفت:تولیدکنندگانازعدم فروش و عدم وجود بازار گالیهمند هستند.

روش//نک اظهار داشت: هماکنون یک وزارتخانه بازرگانی سبک و چابک نیاز داریم و اگر بر ادغام تاکید دارید، بیایید همه چیز را درهمادغامکنیمورییسجمهورهمرییس همهچیزبشود.

عضوهیاتنمایندگاناتاقایرانبیانکرد: تقسیم کار مهمترین ارزش است و ما باید تقسیمکارداشتهباشیمواینتقسیم

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.