قول میدهیم دیگر این اتفاقات نیفتد

Jahan e-Sanat - - News -

یزدان س//یف، مدیرعامل پیشین ش//رکت خدمات حمایتی کشاورزی که اخیرا به عنوان مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران معرفی شد، در اولین نشست خبری این شرکت در سالجاری به موضوع توزیع برنجهای آلوده در کشور پرداخت و با عذرخواهی بابت توزیع این برنجها گفت: برخی از این برنجها معدوم شده و برخی به خوراک دام رس//یده است، قس//متی دیگر در حال گرفتن حکم دادگاه است.

وی افزود: در ش//رایط امروز ش//رکت بازرگانی دولتی ایران پذیرفته اس//ت که استانداردهای وزارت بهداشت را به عنوان متولی رعایت بهداشت پذیرفته و رعایت کند و هیچ برنجی از انبارهای شرکت بازرگانی ایران بدون تایید آنها خارجی نمیشود.

وی تاکید کرد: امکان ایجاد خطا وجود دارد که در این ارتباط از مردم عذرخواهی کرده و قول میدهیم دیگر این اتفاقات نیفتد.مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی در رابطه با واردات برنج نیز افزود: واردات برنج که تنها از کشور هند صورت میگیرد، باعث ایجاد انحصار میشود که ما باید بتوانیم این انحصار را بشکنیم.سیف تاکید کرد: تایلند و هند بزرگترین صادرکنندگان برنج در دنیا هستند که بعد ازآنویتنامنیزیکیازتولیدکنندگانبزرگاست.بههمین منظور واردات برنج خود را از کشور تایلند انجام دادیم و کشتیهایآنتا81 ماهجاریدرایرانپهلومیگیرند.وی اظهارکرد:معتقدبهآننیستمکهازمدیرعاملقبلیشرکت بازرگانیدولتیایرانخرابهایتحویلگرفتهام،حتماکارهای مناسبی انجام شده است.

امیدواریمهرچهبهنفعکش/وراست،اجرا شود

مدیرعاملشرکتبازرگانیدولتیهمچنیندرواکنش به احی//ای وزارت بازرگانی و بازپسگیری قانون انتزاع و جداس//ازی دوباره شرکت بازرگانی دولتی ایران از وزارت جهاد کشاورزی گفت: ما تابع قانون هستیم و مجلس هر تصمیمی در این خصوص بگیرد به آن پایبندیم اما هنوز جزییاتی درباره احتمال جدایی این شرکت از وزارت جهاد کشاورزی گرفته نشده است.وی اظهار کرد: ما مکلف به اجرای قانون هستیم و بنده به عنوان یک کارشناس نباید درباره نظر دولت صحبت کنم اما امیدوارم هر چه به نفع مصلحت کشور باشد اجرا شود. ماجرایطلبازفرزنداسطورهفوتبال ویدرادامهدربارهمطالباتباقیماندهمحمدپروینفرزند اسطوره فوتبال به شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: به شما قول میدهم همه توان خود را برای دریافت مطالبات دولت داشته باشیم و پروندههای حقوقی روال قانونی خود را طی میکنند.

س//یف افزود: اجازه ندهید نام افراد در مصاحبههای مطبوعاتیبیایدامااینقولبهنهادهاینظارتیدادهمیشود آنچه به صالح مملکت است انجام شود.

مع//اون وزیر جهاد کش//اورزی در ادامه بیان کرد: در کشت گندم، جو و کلزا از آبهای سد نیز استفاده میشود بهطوریکهتوانستهایم05 تا06 درصدآبموردنیازاین محصوالت را از این طریق تامین کنیم که این اقدامات خود منجر به آبخانداری نیز میشود. برنامهایبرایمبارزهبافسادنداریم یزدان سیف در ادامه اظهار کرد: برنامهای برای مبارزه با فساد نداریم چراکه فساد خط قرمز ما به حساب میآید و همهسیستممادراینشرکتبایدبهصورتشفافصورت گیرد.وی در پاسخ به سوالی درباره ممنوعیت ورود کاالهای اساسی به بورس کاالی ایران گفت: هیچ منع قانونی برای ورود کاالهای اساسی به بورس کاالی ایران وجود ندارد و در قانون افزایش بهرهوری تاکید شده کاالهای اساسی برای افزایش بهرهوری به بورس کاالی ایران بیاید. بهدنبالتحققاصل»44«هستیم س//یف همچنین در ادامه اظهار کرد: تاکنون بیش از پنج میلیون و 158 هزار تن گندم به ارزش ش//ش هزار و 600 میلیارد تومان از کش//اورزان خریداری شده است که ح//دود 50 درصد معادل 3400 میلی//ارد تومان آن به حس//اب کش//اورزان واریز شده و هر گندمکاری که تا 72خردادمحصولخودراتحویلداده،05 درصدطلبش را دریافت کرده است.وی افزود: گرچه ممکن است از نظر میزان خرید تضمینی در سالجاری با کاهش حدود005 هزار تنی مواجه باشیم اما کیفیت گندم تولیدشده امسال بسیاربهترازسالگذشتهبودهکهناشیازوضعیتوشرایط اقلیمیوافزایشمصرفکودبودهاستوافزایشپروتئینو گلوتنگندمرادربرداشت.مدیرعاملشرکتبازرگانیدولتی گفت: از وظایف اساسی دولت، مباشرت در خرید تضمینی کاالهای اساسی، تنظیم بازار، حفظ ذخایر راهبردی کشور و کمک در تامین کاالهای اساسی است. ما به دنبال تحقق اصل»44«قانوناساسیوواگذاریاموربهبخشخصوصی هستیم. با خرید تضمینی، ریسک تولید و بازار خرید را از کشاورزان دور کردیم و نگرانی آنها را از انبار و فسادپذیری کاالها کاهش دادیم. افزایشبهرهوریمصرفآبگندم سیفهمچنیندرواکنشبهاظهاراتیدربارهآببربودن تولید گندم در کشور گفت: اگر گندم نکاریم، هیچ چیزی نمیتوانیم بکاریم زیرا در آن فصل تنها باید گندم کاشته شود و محصول دیگری نمیشود کاشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.