تجمعپالسکونشینانمقابلبنیادمستضعفان

Jahan e-Sanat - - News -

با اینکه برخی مس//ووالن و نهادها قول داده بودند به افراد خسارتدیده در حادثه پالسکو کمک کنند اما همچنان خسارتدیدگان با مشکالت زیادی روبهرو هس//تند و ارائه وام با س//ود 18 درصدی هم نمیتواند گرهی از مش//کالت آنها باز کند چرا که به دلیل سود باال، قادر به دریافت آن نیستند. بر همین اساس پالسکونش//ینان صبح دیروز بار دیگر مقابل بنیاد مس//تضعفان که مالکیت این ساختمان را بر عهده داشته، تجمع کردند. به گفته برخی کسبه حاضر در این تجمع عمده خواس//ته و مطالبه این افراد پیگیری عملیات بازسازی ساختمان پالس//کو و مقاومس//ازی بخش باقی مانده آن به شمار میرود. طبق اظهار این افراد اکنون بخش//ی از س//اختمان پالسکو که بدون آسیب باقی مانده، به دلیل مطرح شدن بحثهایی مانند مقاومسازی، تعطیل بوده و کسبه امکان فعالیت در واحدهای خود را ندارند. بر همین اس//اس خواس//ته این افراد آن اس//ت که عالوه بر آغاز روند بازسازی برج پالسکو افراد صاحب ملک در بخش شمالی این پاس//اژ هم بتوانند پس از مقاومس//ازی به واحدهای خود بازگردند و کسبوکار خود را دنبال کنند.

در این میان معترضان گالیههای متعددی داشته و از وعدههای بیسرانجامی که مسووالن بنیاد مستضعفان به آنها دادهاند، انتقاد دارند. آنها میگویند بنیاد هر بار که پیگیر بحث ساخت مجدد پالسکو میشویم، به ما میگوید که به عنوان مثال پارکینگ مجاور را نیز خریداری کرده تا با ش//رایطی بهتر این ساختمان را بازسازی کند اما در عمل هیچ اتفاقی نیفتاده و حتی تقاضایی برای دریافت جواز ساخت هم از سوی بنیاد مستضعفان نشده است.

در همین راستا رییس اتحادیه پیراهندوزان و پیراهنفروشان گفت: در حال حاضر یکی از خواستههای کسبه پالسکو این است که بنیاد مستضعفان جوابگوی این امر باشد که تکلیف قسمت فوقانی ساختمان چیست؟ آیا میخواهد آن را بسازد و مقاومسازی کند یا اینکه خود کسبه باید تعمیرات را انجام دهند؟

مجتبی درودیان در خصوص تجمع کسبه پالسکو در مقابل بنیاد مستضعفان گفت: این تجمع به این دلیل انجام ش//د که تا به حال به خواستههای منطقی کسبه پالسکو توجهی نشده است. هر بار قولهای جدیدی به آنها داده میشود اما به آن عمل نمیشود.

وی ادامه داد: 30 اردیبهش//ت رییس بنیاد مس//تضعفان به ما اعالم کرد که قسمت شمالی را مقاومسازی میکند و 30 خرداد کلنگ احداث ساختمان جدید زده خواهد شد اما تاکنون به این حرفها عمل نکردهاند.

رییس اتحادیه پیراهندوزان ادامه داد: کسبه پالسکو طی یک نامه رسمی از بنیاد درخواست تعیین تکلیف کردند که مدیران این سازمان حاضر نشدند جواب کتبی و رس//می به آن نامه دهند و گفتند حضوری با نمایندگان شما صحبت میکنیم. البته جلسه حضوری نیز خروجی خاصی نداشت.

درودی//ان گفت: آخرین نقل قولی که از س//وی س//عیدیکیا، رییس بنیاد مس//تضعفان به ما اعالم شده احداث س//اختمان جدید از شهریورماه است اما خواسته کسبه این است که بخش شمالی ساختمان که 286 واحد وجود دارد، تعیین تکلیف شود. یا خود بنیاد مستضعفان عملیات مقاومسازی را آغاز کند یا اجازه دهد خود کسبه این کار را انجام دهند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.