تالش برای راهاندازی اتحادیه کسبوکارهای اینترنتی

Jahan e-Sanat - - News -

ایسنا- فعالیت کس//بوکارهای نوین طی دوسال گذشته مورد بحث زیادی قرار گرفته و اتاق اصناف معاونتی را برای مدیریت این گروه تشکیل داده است. بر همین اساس رییس اتاق اصناف از برنامهریزی برای راهاندازی اتحادیه کسبکارهای اینترنتی خبر داد. علی فاضلی عنوان کرد: به دنبال پیگیریهایصورتگرفتهدراینزمینهقراربرآنشداتحادیهمستقلیدراین حوزه تشکیل شود که برای تشکیل چنین اتحادیهای جلساتی تشکیل شده و در سطح اصناف و دولت پیگیریهای الزم صورت گرفته است. همچنین پسازانجاممراحلاولیه،فراخوانعمومیبرایثبتناموتشکیلهیاتمدیره اینصنفمنتشرشدوبالغبر05 واحددراینعرصهاعالمآمادگیکردهاند. ویدرخصوصنگرانیوگالیههایاصنافمختلفبرایایجاداتحادیهمستقل توضیحداد:ممکناستبخشیازاتحادیههادراینزمینهاظهارنگرانیکنند اما نمیتوان جلوی پیشرفت کار و به ویژه اقداماتی که به نفع مصرفکننده است را گرفت، به هر صورت ما باید در اتحادیههای مختلف برای به روز شدن شرایطخوداقداماتیصورتدهیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.