بازار بیرونق تخممرغ

Jahan e-Sanat - - News -

مهر- به نظر میرسد که همچنان بازارهای صادراتی بیرونق است چراکه حدود061 هزارتنتخممرغمازاددرکشوروجوددارد.برهمیناساسرییس هیاتمدیره اتحادیه مرغ تخمگذار استان تهران درباره روند صادرات تخممرغ ازکشورگفت:تاکنونفقطیکمحمولهتقریبا02 تنیتخممرغبهقطرصادر شدهوباتوجهبهاینکهصادراتهرکیلوگرمازاینمحصولحدود0054 تومان تماممیشود،صرفهاقتصادینداردوقیمتهارقابتینیست.ناصرنبیپورافزود: کشور قطر نیز مصرف تخممرغ زیادی ندارد و ساالنه میزان مصرف آنها0055 تن است.وی با بیان اینکه صادرات به عراق نیز فعال انجام نمیشود، ادامه داد: صادرات به افغانستان کم و بیش انجام میشود اما حجم آن زیاد نیست.نبیپور همچنینبابیاناینکهاگرامسالبابیماریخاصیدرصنعتطیورمواجهنشویم، میزانتولیدتخممرغکمترازسالگذشتهنخواهدبود،اظهارداشت:میزانتولید معموالحدود069 هزارتناستامااگرتولیدمرغهایبومیوروستاییرانیزدر نظربگیریمحدودیکمیلیونتنتخممرغدرکشورتولیدمیشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.