گام محكم دولت براي توسعه صنعت نفت

Jahan e-Sanat - - News -

با وجود اينكه محافظهكاران، تالش زيادي براي جلوگيري از اجرايي ش//دن قراردادهاي جدي//د نفت//ي به ويژه ب//ا اس//تفاده از قوانين بازدارنده مالكيت شركتهاي خارجي بر منابع هيدروكربوري ايران انجام دادند اما در نهايت پس از كش و قوسهاي فراوان، امروز قرارداد فاز 11 پارسجنوبي با توتال (Total) فرانسه به امضا ميرسد.

به عقيده بسياري از كارشناسان اجرايي شدن اين قرارداد با توتال به عنوان يكي از شركتهاي ت//راز اول نفت//ي جهان موج//ب كاهش نگراني سرمايهگذاران خارجي براي بازگشت تحريمها عليه ايران خواهد شد.

موافقتنامه اصولي (HOA) طرح توسعه فاز 11 پارسجنوبي بهارزش 4/8 ميليارد دالر ميان شركت ملي نفت ايران و كنسرسيومي متشكل از ش//ركتهاي توتال فرانسه، شركت ملي نفت چين (CNPC) و ش//ركت پتروپارس در تاريخ 18 آبانماه 95 امضا شده بود.

با توجه به اينكه تحريمهاي اقتصادي عليه ايران طي چهار س//ال منجر ب//ه از بين رفتن اعتماد فعاالن اقتصادي براي س//رمايهگذاري در كش//ور ش//ده اس//ت، اكنون نسخه جديد قراردادهاي نفتي موس//وم ب//ه IPC ميتواند بهتري//ن گزينه ب//راي بازگردان//دن اعتماد و تمايل كش//ورهاي خارجي ب//راي فعاليت در ايران و سرعت بخشيدن به ازسرگيري تعامالت بينالمللي ايران باشد.

ق//رار ب//ود دو هفت//ه قبل ق//رارداد ف//از 11 پارسجنوبي با كنسرسيومي به رهبري شركت توتال فرانسه به امضا برسد اما اين زمان به روزهاي بعد موكول شد و اكنون طبق آخرين توافقات دو طرف و كسب موافقت مسووالن ارشد وزارت نفت، امروز بعدازظهر بهعنوان زمان امضاي اين قرارداد مشخص شده است.

امضاي اين قرارداد در باغ كوشك وزارت نفت در تهران با حضور وزير نفت، مديرعامل شركت ملي نفت ايران، مديرعامل شركت توتال فرانسه، مديرعامل شركت نفت و گاز پارس، مديرعامل ش//ركت CNPC چين و مديرعامل ش//ركت پتروپارس ايران انجام ميشود.

قرار است توتال رهبر كنسرسيومي باشد كه سيانپيسي چين و پتروپارس ايران نيز در آن قرار دارند.اين قرارداد نياز به سرمايهگذاري نزديك به پنج ميليارد دالر دارد كه در مرحله نخس//ت يك ميليارد دالر از س//وي توتال سرمايهگذاري ميشود. محمد مشكينفام، مديرعامل شركت نف//ت و گاز پارس چندي پيش در اين خصوص گفت//ه بود: در ماههاي اخير جلس//ات متعددي بهمنظور جمعبندي مطالعات و همچنين انجام اقدامات الزم براي آماده ش//دن مدارك و اسناد الزم بهمنظ//ور امضاي قرارداد توس//عه فاز 11 پارسجنوبي برگزار شده و اكنون تمام مطالعات وبسترسازيهايپروژهفاز11 پارسجنوبيبراي آغاز توسعه آماده شده است.

وي افزود: منتظر اعالم نظر و تاييد وزارت نفت هستيم تا قرارداد توسعه فاز 11 پارسجنوبي با شركتهاي پيمانكار به امضا برسد.

مش//كينفام خاطرنش//ان كرد: اي//ن فاز از ميدان مش//ترك پارسجنوب//ي، آخرين طرح توس//عه اين ميدان مش//ترك گازي اس//ت كه تعيين تكليف ميشود و بهلحاظ برخورداري از سكوي فشارافزايي گاز با ديگر طرحهاي توسعه پارسجنوبي متفاوت است.

وي ادامه داد: حجم ذخاير درجاي گاز فاز 11 حدود 21 تريليون فوتمكعب است كه در طرح توسعه اين فاز ديده شده كه در مجموع از دو بلوك A و B روزانه دو ميليارد فوتمكعب گاز معادل 56 ميليون مترمكعب برداشت ميشود.

الگ//وي جدي//د قرارداده//اي نفت//ي روش پيش//نهادي وزارت نفت براي ايج//اد جذابيت بيشتر براي شركتهاي تراز اول دنياست كه سبب مشاركت در توسعه ميدانهاي هيدروكربني ايران و همچنين بهرهمندي از دانش و فناوري روزآمد براي باالب//ردن ضريب بازياف//ت در طول زمان بهرهبرداري از ميدانها خواهد شد.

در همي//ن حال عض//و كميس//يون انرژي مجلس با اش//اره به اينكه برداشت از ميدانهاي مشترك گامهاي رو به جلو براي رشد اقتصادي و اشتغالزايي در كش//ور است، گفت: با اجراي قراردادهاي جديد نفتي و سرمايهگذاري در اين صنعت، افزون بر حف//ظ منافع معنوي و مادي كش//ور، فناوري و دانش فني وارد كشور شده و انقالب بزرگي در صنعت نفت ايجاد ميشود.

به گزارش شانا، حسين اميريخامكاني، عضو كميسيون انرژي مجلس شوراي اسالمي به لزوم جذب س//رمايهگذاري خارجي در صنعت نفت كشور اشاره كرد و گفت: با توجه به اينكه صنايع باالدستي نفت نياز حداكثري به سرمايهگذاري دارن//د و منابع داخلي نيز محدود اس//ت، جذب سرمايهگذاري خارجي در اين صنعت از اهميت بااليي برخوردار است.

وي افزود: در شرايطي كه كشورهاي همسايه بي//ش از اي//ران از منابع مش//ترك نف//ت و گاز بهرهبرداري ميكنند، ورود ش//ركتهاي بزرگ خارجي به ايران بدون ترديد آثار مثبت اقتصادي و اشتغالزايي به همراه خواهد داشت.

اميريخامكان//ي تصري//ح ك//رد: ب//ا تداوم س//رمايهگذاري خارج//ي و ج//ذب آن بدون شك در آينده در بازار انرژي حرفهاي زيادي براي گفتن خواهيم داشت ضمن اينكه بدون س//رمايهگذاري در اين صنعت برنامههايمان پيش نخواهد رفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.