نااميدي بانكهاي جهاني از رشد قيمت نفت

Jahan e-Sanat - - News -

بس//ياري از بانكهاي بزرگ اميد خود را نس//بت به رش//د قيمت نفت در سالجاري ميالدي از دست دادهاند.به گزارش بلومبرگ، در يك هفته گذشته گزارشهاي منتشر ش//ده نشان داد كه بسياري از بانكهاي بزرگ اميد خود را نس//بت به رش//د قيمت نفت در سالجاري ميالدي از دست دادهاند.از بانك آمريكا گرفته تا سيتيگروپ و سوشيت جنرال، بانكهايي كه زماني پيشبيني ميكردند قيمت نفت در پايان سال7102 به06 دالر در هر بشكه يا حتي باالتر خواهد رسيد، اكنون به ندرت پيشبيني نفت 50 دالري را ميكنند. آنها بيش از همه انگشت اتهام را به طرف يك بازيگر عمده نشانه رفتهاند: اوپك.در ابتداي سالجاري ميالدي پس از آنكه سازمان كشورهاي صادركننده نفت )اوپك( و روسيه به توافق تاريخي براي كاهش جمعي توليد و تالش براي پايان دادن به مازاد عرضه سه ساله در بازار دست يافتند، انتظارات از قيمت نفت باال بود. اما در هفتههاي گذشته به دليل اينكه بازار به اين نتيجه رسيده كه كاهش قيمت نفت براي كاستن از ميزان ذخاير نفتي جهان كافي نيست و همچنين به دليل رشد بيوقفه توليد نفت آمريكا، وضعيت بازار كاهشي شده است.

فرانسيس//كو بالنش، ريي//س بخش تحقيق//ات كاال در بانك آمريكا در نيويورك گفت: »اعتبار اوپك ضربه سختي خورده است.« اين بانك آمريكايي كه دو ماه قبل پيشبيني كرده بود قيمت نفت برنت تابستان امسال به 70 دالر برسد، اكنون قيمت اين شاخص نفتي را براي سه ماهه بعدي تنها 47 دالر پيشبيني ميكند.اد مورس، رييس بخش تحقيقات كاال در سيتيگروپ آمريكا هم هفته گذشته گفت ديگر احتمال اينكه امسال قيمت نفت برنت از 60 دالر باالتر رود وجود ندارد.گروه گلدمن ساكس هم كه اواسط ماه دسامبر گفته بود قيمت نفتخام آمريكا در سه ماهه نخست سال به طور متوسط 55 دالر خواهد بود، اكنون پيشبيني كرده كه قيمت نفت وس//تتگزاس اينترمدييت به حدود 47 دالر و 50 س//نت برس//د.بانك جي پي مورگان چيس اند كو هم پيشبيني خود از قيمت نفت را كاهش داده اس//ت. اين بانك آمريكايي كه اواخر ماه دسامبر براي نفت برنت در سه ماهههاي سوم و چهارم 2017 قيمت 62 دالر و 55 دالري را پيشبيني كرده بود، اكنون انتظار دارد قيمت اين ش//اخص نفتي در سه ماهههاي سوم و چهارم سال به طور متوسط 50 و 52 دالر باشد.بانك سوشيت جنراله هم كه اواخر ماه دس//امبر قيمت 56 دالر و 58 دالر و 50 س//نت را براي نفتخام آمريكا در سه ماهههاي سوم و چهارم سال پيشبيني كرده بود، انتظار دارد قيمت اين شاخص نفتي به 47/50 و 50 دالر در سه ماهه سوم و چهارم برسد.

اين در حالي است كه راب تامل، مديرعامل موسسه تورتويز كپتال، معتقد اس//ت بخش انرژي دچار افت ش//ده اما از پا نيفتاده است؛ بنيادهاي بازار براي بازگشت روند رشد قيمت نفت در نيمه دوم، فراهم هستند.

وي تصريح كرد: ش//اهد خواهيد بود كه سطح ذخيرهسازي نفت در سطح جهان و آمريكا، هر ماه كاهش مييابد؛ اين مساله به رشد قيمت نفت كمك و كل بخش انرژي را تقويت ميكند.

اينمديرماليهمچنينپيشبينيكردكهكمبودسرمايهگذاريدرتوليدنفت آمريكا سبب خواهد شد عرضه نفت كمتر شود و قيمت نفت افزايش يابد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.