محرومیت از حداقل حقوق و مزایا

در تحصن معلمان مدارس غیرانتفاعی کشور مقابل مجلس مطرح شد؛

Jahan e-Sanat - - News -

امیرحسین میراسماعیلی- از زمانی ک//ه م//دارس غیرانتفاعی اواخ//ر دهه 60 فعالی//ت خود را ب//ه صورت گس//ترده در ای//ران آغاز کردن//د، هم//واره انتقاداتی از س//وی کارشناس//ان آموزش//ی به ماهیت این نوع مدارس وارد بوده اس//ت. منتقدان میگویند اختالف سطح کیفی بسیار زیاد مدارس غیرانتفاعی با مدارس دولتی باعث میش//ود در حق فرزندان اقشار متوسط و کمتوان جامعه اجحاف ش//ود و نتوانند در مدارسی با کیفیت آموزشی خوب تحصیل کنند. دولتها هم ب//ه دلیل محدود بودن بودجهش//ان و مش//کالت اقتص//ادی چند ده//ه اخیر نمیتوانند امکانات آموزش//ی و رفاهی براب//ر با مدارس غیرانتفاعی را مهیا کنن//د. موضوع چالشبرانگی//ز دیگر اما در تم//ام این س//الها معلمان ش//اغل در این مدارس هستند؛ کسانی که تمام کالسهای آموزش//ی معروف به »ضم//ن خدمت« را همانند نیروه//ای وزارت آموزشوپرورش گذراندهان//د اما خودش//ان میگویند که از هی//چ امنیت ش//غلی برخوردار نیس//تند و بارها در مقاب//ل نهادهای مختلف و وزارت آموزشوپرورش به تجمعات اعتراضی روی آوردهان//د. روز یکش//نبه نیز ح//دود 100 نف//ر از این معلمان ب//ه نمایندگی از دیگر معلم//ان م//دارس غیرانتفاعی از سراس//ر کشور، در مقابل ساختمان مجلس شورای اسالمی تحصن اعتراضی کردند که پس از درخواس//ت نیروی انتظام//ی و برای حفظ امنیت مجل//س، مجبور به ترک این محل و ادامه اعتراضش//ان در مقابل ساختمان وزارت آموزشوپ//رورش ش//دند. با دو تن از ای//ن معلمان معترض صحبتی داش//تیم تا بیش//تر در جریان مطالبات و انتظارشان از مجل//س و وزارت آموزشوپ//رورش قرار بگیریم.

خان//م معمارباش//ی ک//ه از شهرس//تان پاکدش//ت به تهران آمده ب//ود، به »جهان صنعت« گفت: 17» سال است در مدارس غیرانتفاعی مش//غول کار هس//تم اما هنوز حتی یک روز سابقه بیمه ندارم. حقوقمان هم آنقدر پایین اس//ت که نمیتوانیم 350 هزار توم//ان از جیبمان ب//رای حق بیمه خودم//ان بدهی//م چ//ون م//دارس زیر بار پرداخت یکس//وم بیمه ما ه//م نمیروند. ش//اید باورش سخت باش//د که حتی یک کارت شناسایی پرسنلی ساده هم برایمان صادر نمیش//ود و هیچکس ما را به عنوان معلم و ش//خص فرهنگی قب//ول ندارد اما وقتی دانشآموزانمان بخواهند به مدارس دولتی بروند، میگویند حتما باید امضای ما پای کارنامه و پروندهشان باشد. بسیاری از فرزندان مسووالن و مقامات مملکتی شاگرد ما هستند و 80 درصد بچههایی که پس از کالس ششم به مدارس تیزهوشان میروند نیز در مدارس غیرانتفاعی درس میخوانند ام//ا نوبت به حق و حقوق ما که میرس//د، میشویم غریبه! ما تمام دورههای تکمیلی ضمن خدم//ت را گذراندهایم ولی از طرف آموزشوپ//رورش هیچ مدرکی بابت همین کالسها ه//م به ما نمیدهن//د. در همان ابتدای ام//ر که وارد م//دارس غیرانتفاعی ش//دیم هی//چ آزمون اس//تخدامی از طرف وزارتخان//ه برگزار نمیش//د. ح//اال هم که جذب نی//رو دارند، میگویند ما س//نمان برای اس//تخدام مناس//ب نیس//ت و نوبت جوانهاس//ت در حالی که رشته تحصیلی بنده مرتبط با کارم اس//ت و سالها سابقه تدریس دارم.«

از ای//ن معل//م پاکدش//تی پرس//یدیم ج//واب مس//ووالن و نماین//دگان مجلس به اعتراضاتش//ان چه بود که پاس//خ داد: »نمایندگانم//ان در مجلس را که هیچگاه نمیتوانی//م ببینیم و به ما وقت نمیدهند. پس از اینکه امروز نیروی انتظامی هم مانع نزدیک شدنمان به ساختمان مجلس شد، ناچ//ار ش//دیم ب//ه وزارت آموزشوپرورش برویم. در آنجا مس//عودی، مع//اون وزیر و مس//وول م//دارس غیرانتفاع//ی در وزارت آموزشوپ//رورش ب//ه اس//تقبالمان آمد و محترمانه پذیرای ما در ساختمان وزارتخانه شد. مشکالت و گرفتاریهایمان را با او در میان گذاش//تیم و او شنید. گفت استخدام ما در آموزشوپرورش فعال شدنی نیست و اختیارش هم دست مجلس است اما ظاهرا در ح//ال تنظی//م کتابچهای هس//تند که قوانینی حداقلی برای حق و حقوق معلمان مدارس غیرانتفاعی مشخص شود تا کمی از این اجحاف کاس//ته شود. همچنین به او گفتیم که بس//یاری از مدارس غیرانتفاعی، پ//س از اعت//راض همکارانمان ب//ه پایین بودن حقوقشان از کارشان اخراج شدهاند که وی قول رس//یدگی و بازگش//ت به کار آنه//ا را داد.«معل//م بعدی که ب//ا »جهان صنعت« گفتوگو کرد، از فیروزآباد فارس آمده بود. او نیز تصریح کرد: »آیا اینکه در فصل تابس//تان هیچ مبلغی به ما پرداخت نشود و در فروردین هم نصف حقوقمان را بدهند انصاف اس//ت؟ آیا با قوانین سازمان تامین اجتماعی ه//م مطابقت دارد؟ یعنی به اندازه کارگران س//اده هم نباید حمایت ش//ویم؟ کوچکترین اعت//راض هم برابر با اخراجمان و بیکار شدن است. برای همین اس//ت که میگوییم از کوچکترین امنیت ش//غلی هم برخ//وردار نیس//تیم. بیمهام را تماما خودم پرداخت میکنم، یعنی ماهی 350 ه//زار تومن! از طرف//ی در ابتدای هر سال تحصیلی باید برای گزینش به وزارت آموزشوپرورش برویم و در طول سال هم بازرسان این وزارتخانه به مدارس ما میآیند اما از آن ط//رف ما را به عنوان معلم قبول ندارن//د. به ما میگویند باید در کالسهای »ضمن خدمت« شرکت کنیم و در صورت عدم ش//رکت، اجازه تدری//س در مدارس غیرانتفاعی را نخواهیم داش//ت اما برای هر کالس »ضمن خدمت« 250 هزار تومان از ما دریافت میشود. این آیا ظلم نیست که معلمان استخدامی آموزش و پرورش به طور رایگان این کالسها را بگذرانند و با حقوق زی//ر یک میلیون تومانی هم چنین مبالغی را برای این کالسها پرداخت کنیم؟ گویی ما از س//یارهای دیگر آمدهایم و معلم بودن بزرگترین گناهمان است...«

این صحبتهای اعتراضی و درددلهای معلم//ان م//دارس غیرانتفاع//ی در حالی مطرح میش//ود ک//ه معلمان اس//تخدامی وزارت آموزشوپ//رورش هم اصال از حقوق و مزایای مناس//بی برخوردار نیستند و اگر خط فقر دو میلیون و هشتصدهزار تومانی را باور داشته باشیم، باید گفت بیش از 70 درص//د نیروهای رس//می آموزشوپرورش نی//ز زیر خط فقر هس//تند. آیا وزیر جدید آموزشوپرورش در دولت دوازدهم میتواند بهت//ر از وزرای قبلی ای//ن وزارتخانه عمل کند؟ باید منتظر ماند و دید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.