دولت در تعرفهها تجدید نظر کند

Jahan e-Sanat - - News -

ایسنا- وزیر بهداشت با ابراز امیدواری نسبت به واقعی شدن تعرفههای درمانی و با بیان اینکهماهمبهتعرفههای69 نقدداشتیم،گفت:امیدواریمتعرفههادرسال79 بازنگریشود، البتهمصوبهمربوطبهتعرفههایامسالوحیمنزلنیستوهمانطورکهمجلسمیتوانددر مصوبههای خود تجدید نظر کند، دولت هم میتواند مصوبههای هیات وزیران را تغییر دهد.

حسنهاشمی در حاشیه مراسم افتتاح پروژههای جدید مرکز طبی کودکان ضمن اشاره به ضریب باالی اشغال تختهای بیمارستانی در شهر تهران اظهار کرد: بیشتر مراکز درمانی در ته//ران بیش از09 درصد ضریب اش//غال تخت دارند. ای//ن عدد گاهی در اورژانسهای بیمارستانها نیز به بیش از021 درصد میرسد و تخت خالی ندارند. در چهار سال فعالیت دولت یازدهم هدفگیری ما مربوط به مناطق محروم و حاشیه استان تهران بوده است. در بیشتر این مناطق ساخت مراکز درمانی و بیمارستانها به اتمام رسیده یا بیش از05 درصد افزایش داشته است و طی یک یا دو سال آینده به طور کامل ساخته میشود. ساخت52 هزارتختبیمارستانیدردولتیازدهم وزیر بهداشت تاکید کرد: باید کاری کنیم که مردم برای دریافت خدمات درمانی به تهران و مراکز استانها نیایند. در این دوره از وزارت بهداشت 25 هزار تخت بیمارستانی تحویل دادیم که برابر با یکچهارم تختهایی اس//ت که از ابتدای ساخت بیمارستانها در کشور است.تختبیمارستانیویژهکودکاننیزبهمیزاندوبرابرافزایشیافتهاماهمچنانبههمین تعداد تخت نیاز داریم. 110 هزار نیروی قراردادی در حوزه سالمت هاشمی عنوان کرد: با توجه به این وضعیت کمبود پرستاران، جامعه پرستاری ناراحت هستندوالبتهحقدارند.دربعضیازمراکزکهنسبتپرستاربهتختبیمارستانی4/1 درصد است، پرستاران به صورت قراردادی فعالیت میکنند. حتی بعضی از آنها02 سال است که قراردادی هستند. در حال حاضر011 هزار نیرو در تمام بخشهای حوزه سالمت داریم که قراردادیهستند.وزیربهداشتضمناشارهبهنیازکشوربه07 تا001 هزارپرستارجدیددر مراکزدرمانیوبیمارستانهاتاکیدکرد:اگرتعرفههاراواقعیکنند،نیازیبهاستخدامدولتی نیست و هر بیمارستان میتواند به صورت جداگانه یک ردیف استخدامی داشته باشد.

بیمههاازتعرفههادفاعنکردند هاشمی افزود: در جلسه شورای عالی بیمه و سازمان برنامه و بودجه از تعرفهها به خوبی دفاع نکردند. بر این اساس امیدواریم تعرفهها در سال79 بازنگری شود و بتوانیم آن را جبران کنیم. البته این مصوبه وحی منزل نیست همانطور که مجلس میتواند در مصوبههای خود تجدید نظر کند دولت هم میتواند مصوبههای هیات وزیران را تغییر دهد.

وی تصریح کرد: امیدواریم تعرفهها واقعی شوند چراکه در بیمارستانها باید دستگاههای پزشکیجایگزینشوندومراکزدرمانینیزتوسعهپیداکنند.درحالحاضرهزینهتعرفهیک تختبیمارستانی531 هزارتومانحسابمیشوددرحالیکهقیمتتمامشدهآن032 هزار توماناست.درکجایدنیامیشودبااینتعرفههاادامهداد.درعینحالازبخشخصوصیکه تعرفهها را رعایت میکند تشکر میکنیم و از جامعه پزشکی میخواهیم که صبر پیشه کند.

وزیربهداشتباتاکیدبراینکهماازقانونتبعیتمیکنیم،ادامهداد:ماهمبهاینتعرفههانقد داشتیمومعتقدهستیمدرحوزهسالمتبایدقیمتتمامشدهوسودمنطقیبرایبخشهای دولتی و خصوصی مشخص شود و به نحوی تعریف شود که مجموعههای درمانی اداره شوند. امیدواریم همانطور که قیمت تمامشده آب، برق و گاز حساب میشود، در بهداشت و درمان نیز همین روند وجود داشته باشد.وی در پاسخ به علت برخی خبرسازیها و حاشیهسازیها درباره وزارت بهداشت نیز گفت: این اقدامات هجمه نیست بلکه خبرسازی و حاشیهسازی است و همیشه وجود داشته است. ما هنوز هم با کمبود پرستار روبهرو هستیم. حجم کاری آنهازیاداستودریافتیشاننسبتبهپزشکانمنطقینیست.اینوضعیتاز72 سالپیش که نظام فیفور سرویس و خودگردانی بیمارستانها آغاز شد، به وجود آمد.

هاشمی با تاکید بر اینکه نظام پرداختی در حوزه سالمت باید اصالح شود، گفت: در حال حاضردرزمینهنسبتهایپرداختیحوزهسالمتبهجامعهپرستاری،پزشکیوپیراپزشکی ظلم ش//ده و غیرواقعی اس//ت. ما هم آن را قبول نداریم و باید برای آن برنامه جدید داشته باشیم.وی تاکید کرد: برای بیمه سالمت که 11میلیون بیمهشده جدید دارد سرانه کافی پیشبینی نشده و با کمبود اعتبار روبهرو هستیم. امیدواریم سازمان برنامه و بودجه برای سال 97 اعتبار خوبی پیشبینی کند چراکه مشکالت جدی ایجاد شده و اعتراضاتی که مطرح میشود، بحق است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.