نارضایتی شهروندان از جیرهبندی در گرمای باالی 50 درجه

Jahan e-Sanat - - News -

میزان- نماینده مردم خوزس//تان در شورای عالی استانها گفت: جیرهبن//دی آب در گرمای باالی 50 درجه در خوزس//تان مش//کالت متعددی را برای شهروندان ایجاد کرده و مردم از این موضوع به شدت ناراضی هستند.

مجاهد مقصودی گفت: با وجود جایگاه قابل توجهی که در قانون برای شورای عالی استانها در نظر گرفته شده، به هیچوجه شاهد تاثیرگذاری این شورا در تصمیمات کالن کشوری نیستیم.

وی عنوان کرد: شورای عالی استانها بعد از مجلس، دومین پارلمان بزرگ کشور است که چکیدهای از 117 هزار عضو شورایی بوده و بدون شک میتواند در تصمیمگیریها موثر باشد.

دبیر شورای عالی استانها با تاکید بر اینکه تصمیمات اتخاذ شده در ش//ورای عالی استانها ضمانت اجرایی ندارد، اظهارکرد: هیچیک از لوایح و مصوبات شورای عالی استانها ضمانت اجرایی ندارد و متاسفانه شاهد هستیم که بسیاری از مصوبات اجرایی نمیشود.

نماینده مردم خوزستان در شورایعالی استانها با اشاره به مشکالت متعدد مردم خوزستان تصریح کرد: مردم خوزستان سالها با مشکل ریزگردها مواجه بودند و اکنون افزایش بیرویه دمای هوا نیز به مشکالت آنها افزوده ش//ده است. از سویی دیگر، در شرایطی که مردم با گرمای ش//دید هوا مواجه هستند، اکنون آب نیز در برخی از شهرهای استان خوزستان جیرهبندی شده است.

وی با اشاره به نارضایتی شهروندان خوزستانی خاطرنشان کرد: مردم به شدت از جیرهبندی آب ابراز نارضایتی کردهاند و در گرمای باالی 50 درجه، جیرهبندی آب به هیچوجه توجیه منطقی ندارد.

نماینده مردم خوزستان در شورای عالی استانها ادامه داد: در برخی از محالت شهرهایی از جمله ایذه و باغملک آب به طور کامل قطع است و آب را با تانکر در اختیار شهروندان قرار میدهند.

مقصودی در خصوص اقدامات صورت گرفته در حوزه کنترل ریزگردها در اس//تان خوزس//تان اذعان کرد: رییس سازمان محیطزیست عنوان میکند که مشکل ریزگردها به سادگی قابل برطرف شدن نیست و با این بهانه اقدامی برای حل مشکل ریزگردها در دستور کار قرار نمیگیرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.