آخرین وضعیت قربانی اسیدپاشی پس از عمل 7 ساعته

Jahan e-Sanat - - News -

ایسنا- مادر سهیال جورکش آخرین وضعیت چشم فرزندش پس از عمل جراحی هفت ساعته را اعالم کرد.

زهرا موسوی در مورد وضعیت سهیال جورکش پس از عمل جراحی چشم گفت: عمل سهیال انجام شد و هفت ساعت به طول انجامید. در این عمل دکتر واواس ابتدا نزدیک به سه ساعت روی شبکیه چشم او کار کرد و دکتر چادوش هم قرنیه اهدایی و دستگاهی که برای نگه داشتن قرنیه باید در چشم کار گذاشته میشد را در چشم سهیال قرار داد.

مادر سهیال جورکش اضافه کرد: این عمل بسیار سخت، پیچیده و حساس بود. شبکیه چشم سهیال وضعیت خطرناکی داشت و به همین دلیل قرار نبود به ش//بکیه دس//ت زده شود اما با توجه به وضعیت آن، دکت//ر واواس مجبور بود ای//ن کار را انجام دهد تا پس از آن کار قرنیه را پی گیرد.

وی در مورد اینکه آیا عمل باعث بازگشت بینایی سهیال شده است یا خیر، عنوان کرد: هنوز مشخص نیست. امروز دکتر سهیال را معاینه میکند تا نتایج اولیه عمل جراحی را بررس//ی کند. تا دو هفته بعد از عمل باید سهیال به شرایطی برسد که بینایی کمی را پیدا کند. اگر این اتفاق بیفتد، مشخص میشود که عمل موفقیتآمیز بوده است. اگر عمل جواب نداده باشد برای انجام عمل دیگر ریسک باالیی وجود دارد و بسیار خطرناک خواهد بود. بنابراین باید منتظر نتیجه عمل بمانیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.