تسریع در حمایت از محیطبانان و جنگلبانان

درخواست ابتکار از الریجانی؛

Jahan e-Sanat - - News -

معاون توس//عه مدیریت، حقوقی و امور مجلس س//ازمان حفاظت محیطزیس//ت از درخواست رییس س//ازمان حفاظت محیطزیست از رییس مجلس ش//ورای اسالمی برای تس//ریع در مراحل رسیدگی به الیحه حمایت از محیطبانان و جنگلبانان خبر داد.

سید محمد مجابی، معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس س//ازمان حفاظت محیطزیس//ت با اش//اره به نق//ش کلیدی و مهم محیطبانان در حفاظت از مناطق تحت مدیریت س//ازمان حفاظت محیطزیس//ت، گف//ت: محیطبانان با آموزشهای ج//دی در حوزه مسایل پژوهش//ی، ترویج و آموزش و حفاظت، از طبیعت پاسداری و حفاظت میکنند.

وی عن//وان ک//رد: به واس//طه همین نق//ش مهم و ارزن//ده و برای برخوردار شدن محیطبانان از کلیه حمایتهای قانونی، رییسجمهور در اردیبهشتماه سالجاری، الیحه حمایت از محیطبانان و جنگلبانان را به مجلس شورای اسالمی تقدیم کرد.

مجاب//ی با اعالم این موض//وع که الیحه حمای//ت از محیطبانان و جنگلبانان در حال حاضر در معاونت قوانین مجلس در حال بررس//ی است، از درخواست معصومه ابتکار معاون رییسجمهور و رییس سازمان حفاظت محیطزیست از علی الریجانی رییس مجلس برای تسریع در مراحل رسیدگی این الیحه خبر داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.