15

Jahan e-Sanat - - News - فوتبال ایران

با بررس//ی پرونده نق//ل و انتقاالت بارس//لونا در سالهای اخیر باید به آنها لقب بازنده همیشگی فصل تابستان را اعطا کرد.

باشگاه بارس//لونا در بازارهای نقل و انتقاالت//ی اخیر به هیچوجه عملکردی موفق نداشته و قراردادهایی امضا کرده که ش//دیدا به ضرر باش//گاه تمام شده است. در ش//رایطی که اوضاع مالی در باش//گاه فوتبال بارس//لونا در حال بدتر شدن است، هواداران این تیم حق دارند که نگران عملکرد تیم مورد عالقهشان در بازار نقل و انتقاالت باش//ند. روزنامه اسپانیایی مارکا گزارشی از عملکرد بد کاتاالنها در نقل و انتقاالت داد.

در حالی که رئالمادرید ماریانو دیاز، مهاجمی که به ندرت فرصتی برای بازی کردن پیدا کرد را در ازای هشت میلیون یورو فروخت، بارسلونا کریستین تیو که زمانی حس//اب ویژهای روی او باز کرده بود را در ازای نصف این رقم فروخت.

در عوض جرارد دلوفو، بازیکنی که محصول آکادمی فوتبال بارس//لونا هم ب//وده، در ازای 12 میلیون یورو به این تیم بازگشت. این در شرایطی است که همی//ن بازیکن 12 م//اه پیش در ازای شش میلیون یورو فروخته شده بود. بعد از آن هم دنی آلوس و ساندرو رامیرس به صورت رایگان از تیم جدا شدند. این احساس برای هواداران بارسلونا ناآشنا نیست. به نظر این تیم در مذاکره برای خرید و ف//روش بازیکن ناتوان اس//ت و مدتها هم هس//ت که ب//ه این رویه ادامه میدهد.

هر چقدر زمان س//پری میش//ود، شرایط بارسا برای جذب وراتی دشوارتر میشود و طی روزهای گذشته، امکان انتق//ال این جواهر 24 س//اله ایتالیایی روزبهروز کاهش یافته و احتمال جدایی وراتی از PSG کمرنگتر میشود.

البت//ه ناکامی احتمال//ی در جذب ورات//ی تنها اتفاق تلخ برای بارس//ا در تابستان نیست و مذاکرات با بازیکنانی چون عثمان دمبله و هکتور بیرین نیز به بنبست خورده اس//ت. اگر بلوگرانا امسال هم قادر به جذب بازیکنان مورد نظر خود نباشد، اتفاق جدیدی رخ نداده زیرا در س//الهای اخیر ناکامی در بازار نقل و انتقاالت تابستانی به عادت و رویه بارسا تبدیل شده است.

فصل گذشته تمام تالش بارسلونا در تابستان معطوف به استخدام یک مهاجم برای جانش//ینی مثلث MSN بود اما هدف اول آنها گوین گامیرو ترجیح داد راهی اتلتیکومادرید شود.

حتی لوس//یانو ویتو نیز عالقهای به مهاجرت به نوکمپ از خود نشان نداد و ترجیح داد راهی سویا شود. قبل از آنکه در نهایت بلوگرانا مجبور به اس//تخدام پاکو آلکاس//ر، مهاجم جوان والنس//یا ش//ود برای جذب نولیتو نیز وارد عمل ش//ده بود اما این مهاجم اسپانیایی نیز ترجیح داد شاگرد گواردیوال در ترکیب سیتی باشد.

در تابس//تان س//ال 2014 خ//وان کوادرادو، س//تاره کلمبیایی آن مقطع فیورنتین//ا به هدف اول بارس//ا در بازار نقل و انتقاالت تابستانی تبدیل شد اما بنفشها حاضر به کاهش درخواس//ت 40 میلی//ون یورویی خود از بارس//لونا نشدند تا در نهایت کوادرادو در فلورانس باق//ی بماند و یک س//ال بعد هم راهی چلسی شود.

البته هزینه ب//االی انتقال کوادرادو نهتنها بارسا را از جذب او منصرف کرد بلک//ه مانع از انجام یک//ی از گرانترین نقل و انتقاالت همه ادوار نیز ش//د. در تابستان سال ،2015 بارسا تالش خود را برای جذب پل پوگبا، ستاره فرانسوی یوونتوس آغاز کرد و حتی مالقاتهایی بی//ن س//ران دو تیم ب//رای انتقال این بازیکن بااستعداد به نوکمپ انجام شد اما ماروتا اذعان داش//ت که مبلغ مورد نظر آنها تفاوت چشمگیری با پیشنهاد آبیاناریها دارد.

در نهایت یک س//ال بعد یوونتوس به خواسته خود رسید و پوگبا با یکصد میلیون ی//ورو و به عن//وان گرانترین بازیک//ن هم//ه ادوار فوتب//ال راه//ی اولدترافورد شد.

البت//ه ناکامیه//ای بارس//لونا تنها مختص ب//ه فاز هجومی نیس//ت و در عقب میدان نیز اوضاع همینگونه است. از زمان حضور تیاگو سیلوا چه در میالن و چه در پاریسنژرمن، بارسا بارها طی سالهای اخیر برای جذب او به عنوان جانشین کارلس پویول اقدام کرده که هر بار شکست خورده است.

ج//ز س//یلوا، بارس//ا همیش//ه در ه//ر پنجره نق//ل و انتقاالت//ی خواهان خری//د مارکینیوش هم بوده اس//ت اما پاریسنژرمن به این راحتی بازیکنان خود را به تیمی واگذار نمیکند. از زمانی که مارکینیوش به عنوان یک س//تاره جوان در ایتالیا مش//غول بود، بارسلونا برای جذب او اقدام کرد اما این پروسه نیز به سرانجام نرسید.

داوید لوییس، خاوی مارتینز، لورن کوشیلنی و دانیلو، دیگر نامهایی بودند که بارسا در جذب آنها برای تقویت فاز دفاعی ناکام ماند و حاال شاید نام مارکو وراتی، آخرین اس//می باشد که باید به سیاهه بلندباالی ناکامیهای بلوگرانا در فصل نقل و انتقاالت اضافه شود. جلسهبیرینباسرانآرسنال هکتور بیرین که یکی از سوژههای اصلی لیس//ت خرید بارس//لونا در بازار نقل و انتقاالت اس//ت هفت//ه آینده در جلسهای با سران آرسنال از تصمیمش برای جدایی خواهد گفت.

روزنام//ه م//ارکا در مطلب//ی درباره آینده یکی از ترانسفرهای احتمالی تیم فوتبال بارسلونا نوشته است. به نوشته این روزنام//ه هکتور بیرین، مدافع تیم فوتبال آرس//نال هفته آینده مالقاتی با سران باشگاه انگلیسی خواهد داشت تا به آنها اعالم کند میخواهد فصل آینده در نوکمپ بازی کند.

پی//ش از ای//ن ه//م گفته میش//د تماسهایی بین سران باشگاه کاتاالنی و مدیر برنامههای این بازیکن رد و بدل شده است اما آرسنال هشدار داده بود که مدافعشان فروش//ی نیست. بیرین ب//ه تازگ//ی کارش در تیم ملی زیر 21 سالههای اسپانیا به پایان رسیده و آماده است به لندن بازگردد و با سران باشگاه مالقات داش//ته باش//د. فعال مسووالن باشگاه آرس//نال این طور معتقدند که او در جزی//ره خواهد ماند اما این را هم میدانن//د که ممکن اس//ت مجبور به مذاکره درباره آینده این بازیکن شوند.

ای//ن نکته هم وجود دارد که بیرین احترام//ی ویژه برای آرس//ن ونگر قائل اس//ت و بارها ه//م در مصاحبهها این موضوع را بیان کرده است. این احترام به خاطر اعتمادی اس//ت ک//ه ونگر به بیرین کرده و زمانی به او فرصت بازی کردن در ترکیب اصلی تیم را داده که این بازیکن آماده نبوده و حضورش در تیم انتقاد بسیاری از کارشناسان را در پی داشته است. بونوچیخریدایدهآلبارسا ای//ن در حالی اس//ت ک//ه روزنامه توتواس//پورت خب//ر داد که بارس//لونا ب//ه دنبال به خدمت گرفت//ن لئوناردو بونوچی، س//تاره خط دفاعی یوونتوس اس//ت. تیتر یک ای//ن روزنامه تورینی دی//روز به این خبر اختص//اص یافته و ب//ه مدیران یوونتوس هش//دار داده که بارس//لونا س//عی دارد ش//رایط حضور بونوچی در نوکمپ را مهیا کند.

بونوچ//ی در طول نق//ل و انتقاالت پیشنهادات بسیاری از سوی باشگاههای ب//زرگ اروپای//ی از جمل//ه چلس//ی و منچسترسیتی دریافت کرده ولی تمام این پیش//نهادات با پاسخ منفی روبهرو شده است در حالی که بونوچی سابقه همکاری موفقی با کونته دارد و همین طور همیشه برای بازی کردن زیر نظر پپ گواردیوال ابراز عالقه کرده است.

با ای//ن حال روزنامه توتواس//پورت معتقد است بارسلونا این توانایی را دارد که شرایط حضور بونوچی در تیمش را فراهم کند و از همین رو مسووالن یووه باید با دقت بیشتری به موضوع انتقال بونوچی بپردازند.

در حقیقت باش//گاه ب//ه هیچ وجه مایل ب//ه فروش بونوچی نیس//ت ولی اگر این بازیکن خواهان جدایی ش//ود، بیانکونریه//ا چ//ارهای ج//ز مذاک//ره نخواهند داش//ت. گفته میش//ود رقم انتق//ال او چیزی ح//دود 70 میلیون ی//ورو خواهد بود که بدین ترتیب او به گرانتری//ن مدافع تاریخ فوتبال تبدیل میشود. افقي: -1 نوآوري و خالقیت- اثر تاریخي در استان فارس و پایتخت سلسله هخامنشیان -2 بزرگترین استخوان بدن- میل به آزار دیگران داشتن- ضمیر مفعولي -3 بیماري رنگین- نام قدیم كشور یونان- درختي با چوب سخت و سنگین -4 كنایه از بروز اختالف در دوستي- حرص و طمع- قدرت و چیرگي -5 باال آمدن آب دریا- اندیشیدن دقیق و همهجانبه- غالف فلزي فشنگ- محل و مكان -6 صاحب اختیار- عنواني براي تعدادي از شاهان فرانسه- مكمل رژه نظامي -7 ضرورت قالیبافي- خاندان ایراني دربار خلفاي عباسي- از دروس دبیرستاني -8 سند محكمهپسند- نمو گیاهان- سازنده كاالي چرمي -9 غیرجایز شرعي- رفتاري از روي صلح و سازش- عزم و اراده قوي -10 میوه معطر- فرشتهاي در آیین زرتشت- آواي درد و اندوه -11 زیر پا فشرده شده- فالگیر- خجالتي و باشرم- جاده بيسروته -12 روزها و اوقات- انبار پایین كشتي- برادر حضرت موسي)ع( -13 پدر ضحاك ماردوش- دیار ساحلنشینیان- كتابي از آلفرد دوموسه نویسنده فرانسوي -14 گل خوشهاي بلند- پایدار و محكم- باالترین سقف خانه -15 تنفس خوشایند و عنوان مجموعه شعري از احمد شاملو- شایسته و سزاوار پیشنهاد88 میلیونپوندیچلسیبابتدلآلی چلسی پیش//نهادی اغواکننده برای در اختیار گرفتن مهاجم جوان ملیپوش و انگلیسی تاتنهامهاتسپر ارائه کرده است.

روزنامه اکسپرس دیروز گزارش کرد چلسی بابت در اختیارگرفتن دله آلی، گلزنهاتسپر با ارائه پیشنهادی سنگین، به طور جدی وارد نقل و انتقاالت تابستانی شده است. مطابق این گزارش که در روزنامه دونبالون اسپانیا نیز درج شده، استمفوردبریجیها88 میلیون پوند بابت این ستاره پیش//نهاد دادهاند. این در حالی اس//ت که آلی در فصلی موفق همراه با سفیدپوشان هاتسپری در مسابقات حضور یافت و البته یکی از بازیکنان مورد نظر بارسلونا و رئالمادرید نیز بوده است. درخواستعجیبامباپهبرایماندندرموناکو کیلیان امباپه که در بازار نقلوانتقاالت توجه بسیاری از تیمهای مطرح را جلب کرده از سران موناکو دو درخواست برای ماندن در این تیم و رد کردن پیشنهاداتش دارد.

کیلیانامباپهکهیکیازاصلیترینسوژههایبازارنقلوانتقاالتتابستانی است و توانسته با عملکرد خوبش در تیم فوتبال موناکو توجه بسیاری از تیمهای مطرح را به خود جلب کند، برای ماندن در تیم فرانسوی دو از سران باشگاه درخواستهایی داشته است. این بازیکن 18 ساله که بیشتر از باقی تیمها توجه رئالمادرید را جلب کرده و پیشنهادی وسوسهکننده از باشگاه اسپانیایی دارد، از سران موناکو درخواستهایی داشته که روزنامه اکیپ آن را فاش کرده است. اولین درخواست او افزایش دستمزد از سالی 1/2 میلیون یورو به 8/5 میلیون یورو بوده و بعدی هم اینکه باشگاه مانع جدایی بازیکنان بزرگ دیگر شود تا قدرت تیم برقرار بماند.

پیش از این برناردو سیلوا اولین بازیکنی است که موناکو را ترک کرده و درخواست امباپه این بوده که دیگر ستارهها از تیم فرانسوی جدا نشوند. مهاجمیوونتوسبهاشتوتگارتپیوست مهاج//م ج//وان یوونتوس که فصل قبل به ص//ورت قرضی در نیس بازی میکرد به اشتوتگارت پیوست. اشتوتگارت در فصل بعد رقابتهای بوندسلیگا حضور خواهد داشت و قصد ندارد که این بار به لیگ پایینتر س//قوط کند. این تیم آلمانی در ادامه فعالیت خود در فصل جابهجایی تابستانی این بار با مهاجم با استعداد و جوان یوونتوس قرارداد امضا کرد. آناستاسیوس دنیس، مهاجم 02ساله یوونتوس که فصل قبل به صورت قرضی در نیس فرانس//ه بازی میکرد، با اشتوتگارت قرارداد امضا کرد و رسما جذب این باشگاه شد. دنیس در واکنش به پیوستن به اشتوتگارت، گفت: امروز مهمترین روز زندگی من است. اشتوتگارت باشگاه بزرگ و قدیمی است و امیدوارم در این تیم عملکرد خوبی از خود نشان دهم. این دومین خرید اشتوتگارت در تابستان است. این تیم آلمانی چند روز پیش هم آوریل مانگاال مهاجم 91ساله اندرلخت را جذب کرد. توماسفاتحمرحلهنخستتوردوفرانس گرنتتوماسنخستینپیراهنزردصدرنشینرقابتهایدوچرخهسواری تور دوفرانس را از آن خود کرد.

نخس//تین مرحله از این رقابتها شنبه گذشته به صورت تایم تریل انفرادی در دس//لدورف آلمان برگزار ش//د. گرنت توماس، رکابزن ولزی تیم اس//کای که دو قهرمانی در مس//ابقات دوچرخهسواری روی پیست در بازیهای المپیک را در کارنامه دارد پس از طی 14 کیلومتر، مسیر تعیین شده در این مرحله، بهترین زمان را به نام خود ثبت کرد و صاحب پیراهن زرد صدرنشین شد.

کریس فروم، همتیمی بریتانیایی توماس که س//ال گذشته فاتح تور دوفرانس شد و امسال نیز از بختهای اصلی این رقابتها به شمار میرود در رتبه ششم این مرحله قرار گرفت.

نایرو کینتانا، رکابزن تیم مویستار از دیگر بختهای قهرمانی در این مسابقات،عملکردمطلوبیدرمرحلهنخستنداشتوبا63 ثانیهاختالف نسبت به فروم به کار خود پایان داد. او جدا از قرار گرفتن در رتبه پنجاه و سوم، الخاندرو والورده، یکی از همتیمیهای ارزشمند خود را نیز که مقام سوم تور دوفرانس در سال 2015 را کسب کرده بود، از دست داد.

والورده، دوچرخهسوار کهنهکار و73ساله اسپانیایی در یکی از پیچهای مس//ابقه بر اثر ریزش باران و لغزندگی زمین سرنگون شد و به شدت با نردههایکنارمحلمسابقهبرخوردکرد.مسووالنتیممویستارمصدومیت او را جدی توصیف و اعالم کردهاند که وی قادر به ادامه شرکت در این مسابقات نخواهد بود.

ج عمودي: -1 با قدر و منزلت- نیروي بساوایي -2 خط و نماد روي كاال- دستورنامه نظامي- از شركتهاي معتبر خودروسازي فرانسه -3 غرش ابر- پیشرفتگي آب دریا در خشكي- سخنوران وفرهیختگان -4 اتحادیه بینالمللي هوانوردي- ترس و گریز جانورينوعي پرداخت نقدي -5 دشمن آتش- شهري در لبنان- برآمدگي روي پوست بدن -6 صف و رسته- فریب و افسون- مسلك و هدف- حرف اثبات -7 رهای//ي از قید نكاح- اعزام و فرس//تادن- از پرندگان شكاري -8 س//بزي اشكآور- درخت زینتي همیشه سبز- نشانه شادي -9 خو گرفتن- خوش قلب- النه زنبور -10 یك دور بازي تنیس- تقسیمبندي قرآني- تكیهكالم خودخواه- رمز و موضوع ناشناخته -11 كشف مهم حكیم زكریاي رازي- چشمكزن آسمانينت سوم موسیقي -12 پیون//د و دلبس//تگي- صداي ریخت//ن آب- رودي در فرانسه -13 ی//ك طرف صورت- صورت حس//اب و فهرس//ت- از فرزندان حضرت یعقوب)ع( -14 یقه آهاردار- از شبكههاي پخش سیماي كشورمانفرزندان -15 از انواع ادبیات- سند محتواي قرارداد د و جوابجدولشماره719 ل

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.