افتخاری در حد محالت هم نیست!

Jahan e-Sanat - - News -

مدیرعامل پیشین اس//تقالل در پاسخ به اظهارات رضا افتخاری از او خواست که زمان عکس گرفتن در باش//گاه اس//تقالل به جامهای پشت سرش خوب نگاه کند. علی فتحاهللزاده درباره شرایط استقالل، اظهارات شنبه گذشته رضا افتخاری مدیرعامل باشگاه، بدهیهای گذشته ...و صحبتهایی را مطرح کرد که بخشی از این گفتوگو را در ادامه میخوانید:

افتخ/اریدرمصاحبهایگفتهکهنیازیبهمش/اورهگرفتنازش/ما ندارد.

»ادب مرد به ز دولت اوست«. حد و اندازههای ایشان همین قدر است. افتخاری زمانی که عکس میگیرد، باید به پشت سرش هم نگاه کند. به جامهایی که پشت سر او قرار دارد، خوب نگاه کند، چون نصف این جامها را من گرفتهام. ادبیات افتخاری نشانه ضعف اوست. کارنامه من مشخص است، اگر اینطور نبود که اتحادیه فوتبال نه بر اساس انتخاب، بلکه بر حسب تعداد جامها و کارنامه، من حقیر را به عنوان بهترین مدیر بعد از انقالب انتخاب نمیکرد، بنابراین نیاز نمیبینم به هجویات پاسخ بدهم. برایم تعجبآور است که افتخاری پس از شکست افتضاح و شرمآور برابر العین امارات، گستاخانه در مورد افراد صحبت میکند. ادب و فرهنگ خانوادگی من اجازه نمیدهد که چنین ادبیاتی به کار ببرم.

آقای افتخاری، مگر قرار بود کسی مشاوره بدهد که این گونه صحبت کردید؟ برخی از محتوای دروغ شما هم شاخ و دم ندارد. تا دیروز مدعی بودید که باشگاه 60 میلیارد بدهی دارد، اما االن صحبت از 100 میلیارد بدهی میکنید؟ یعنی در این دو س//ال 40 میلیارد بدهی به بار آوردهاید؟ اگر راست میگویید، روزی که از استقالل رفتم، اسناد بدهی را نشان دهید که چقدر بدهی بر جای گذاشتهام. شما دروغ میگویید، مردم را هم فریب ندهید.

شایدافتخاریتصورمیکندتحرکاتیعلیهاومیکنیدتابهاستقالل بازگردید.

مگر افتخاری نمیگوید وزیر ورزش او را میشناس//د؟ از ایشان بپرسد که من یک قدم برای بازگشت به استقالل برداشتهام یا نه. آیا البی کردهام؟ دیگران باید دنبالم بیایند، نه اینکه من دنبال آنها بروم. زمان مدیریتم در استقالل، 65 میلیارد هزینه شد که یک قهرمانی لیگ برتر، یک حذفی و رسیدن به جمع چهار تیم آسیا دستاورهای ما بود و عالوه بر آن، کمپ مرحوم ناصر حجازی را هم ساختیم. آقایان که 10 میلیارد بیشتر از ما هزینه کردند، چه کار کردهاند؟ وقتی کسی که در حد محالت هم نیست را در رأس کار استقالل میگذارند، نتیجه همین میشود. از این دوستان یک سؤال دارم، من در سال مدیریتم در استقالل 65 میلیارد هزینه کردم، یعنی اگر اینها بدهی بوده و درآمدی هم نداشتیم، چطور گفتهاند که 80 میلیارد بدهی بر جا گذاشتهام؟ ادعا کردهاید که پول بازیکنان خارجی را دادهاید. این پول از چه راهی به دست آمد؟ 200 هزار دالر در باشگاه گذاشته بودم و 400 هزار دالر هم بابت بازیکنان ملیپوش دوران مدیریت من در تیم ملی به باش//گاه داده شد. مجموع اینها 600 هزار دالر یعنی چیزی حدود دو میلیارد و 800 میلیون تومان شد. از پول بازیکنان من بدهیها را پرداخت کردند و به حساب خودشان نوشتند. آقای افتخاری، شما به جای اینکه از من در رده پایههای استقالل مشاوره بگیری، باید کال از پایه بیایی و مشاوره بگیری!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.