شائبه بازیکنساالری در تیم ملی والیبال

Jahan e-Sanat - - News - تلكس

تیم ملی والیبال ایران درحالی به کار خود در لیگ جهانی پایان داد که پس از این رویداد شائبههای زیادی در مورد نحوه انتخاب بازیکنان و دخالت افراد دیگر مطرح شد.

چند هفتهای از بسته شدن پرونده لیگ جهانی 2017 برای والیبال ایران گذشته اما نتایج ضعیف تیم ملی و مهمتر از آن نمایش ناامیدکننده بازیکنان هنوز فراموش نشده است. در این چند سال اخیر شاهد تعویض پیدرپی سرمربی والیبال بودیم تا شاید بتوانیم با این تغییرات روند رو به رش//د والیبال را حفظ کنیم اما به نظر میرس//د مشکل کار در جای دیگری است.

عدهای از کارشناس//ان والیبال بر این موضوع اصرار دارند که مشکل تیم ملی بازیکن است و این در نقد فنی آنها از برخی بازیکنان به وضوح مش//خص بود. مساله دعوت یکسری از بازیکنان یا دعوت نشدن برخی همیشه نقل محافل والیبالی و رسانهها بوده و امروز بیش از گذشته سر زبانها افتاده است.

این حقیقت را باور داریم که والیبال ما در سطح ملی همانند کشورهایی مانند روسیه و ایتالیا بازیکن ندارد اما اینکه در چند سال اخیر یک ترکیب همیشگی در تمامی تورنمنتها شرکت کرده شائبه بازیکنساالری و نفوذ عدهای در تصمیمگیریها را بیشتر کرده است.

بعد از والس//کو که در زمان مربیگریاش در تیم ملی به کسی اجازه دخالت در بحث بازیکنان را نمیداد همیشه یکی از نقدهایی که به مربیان تیم ملی وارد میشد مدیریت بر بازیکنان و افراد نزدیک به تیم ملی بود. والسکو حتی در آن زمان سعید معروف، بهترین پاسور ایران را یک سال به تیم ملی دعوت نکرد تا ثابت کند تنها چیزی که برای او اهمیت دارد کار فنی بازیکن و نظم و انضباط او است.

در س//الهای اخیر برخی، ارتباطات بازیکنان یا دوس//تی حاکم بین بازیکنان و دستاندرکاران تیم ملی را مالک دعوت بازیکنان میدانستند. این موارد در زمان مصدومیت زرینی و همراهی این بازیکن مصدوم در اردوی آمریکا شدت گرفت و زمانی که لیست نهایی برای المپیک اعالم شد به اوج خودش رسید. جواد معنوینژاد لحظه آخر از سفر به برزیل باز ماند و فرهاد ظریف با کلی جار و جنجال از تیم ملی کنار گذاشته شد.

ای//ن حرف و حدیثها با آمدن کوالکوویچ هم ادامه پیدا کرد. زمانی که لیست تیم ملی اعالم شد بیشترین چیزی که به چشم میآمد حضور اکثر بازیکنان تیم پیکان بود که اکبری سرمربی خودشان را در کادر فنی تیم ملی میدیدند.

عدهای معتقد بودند با توجه به نداشتن شناخت کافی از کوالکوویچ این لیست با نظر فدراسیون و شخص اکبری تهیه شده و خیلی بحث فنی و عملکرد بازیکنان در لیگ مورد ارزیابی قرار نگرفت. حتی در روز آخر و قبل از اعزام تیم به مسابقات لیگ جهانی خط خوردن وادی و قرار گرفتن سالافزون در کنار سعید معروف موجب شد برخی عنوان کنند این انتخاب بیشتر از آنکه فنی باشد از روی دوستی بازیکنان بوده است.

صحبته//ای اینچنینی تنها محدود به روابط بازیکنان نش//د و پای خوشخبر سرپرست تیم ملی را نیز به میان آورد. اولین نقدها از اولین حضور ایران در لیگ جهانی و داستان حواله ماشین شروع شد، عدهای این موضوع را عنوان کردند که بازیکنان برای سرپرس//ت تیم ملی یک دستگاه ماشین خریداری کردند. هرچند سرپرست تیم ملی این موضوع را به شدت تکذیب کرد اما هر زمان که تیم ملی مورد انتقاد قرار میگرفت این مسایل در مورد سرپرست تیم ملی نیز بازگو میشد.

حال این مسایل بعد از اتمام لیگ جهانی دوباره از گوشه و کنار خانواده والیبال به گوش میرسد که چقدر بازیکنان تیم ملی بر اساس عملکرد فنی خودشان به تیم ملی دعوت میشوند و چقدر مسایل دیگر بر این انتخابها تاثیر میگذارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.