رضاییان در استقالل؛ احتمال زیر یک درصد!

Jahan e-Sanat - - News -

صحبتهای شنبه گذشته سیدرضا افتخاری درباره رامین رضاییان احتمال حضور این بازیکن در استقالل را باالتر برد. اما دیروز مدیر نقل و انتقاالت باشگاه استقالل حرفهایی زد که با ادعاهای افتخاری کامال تعارض داشت. پندار توفیقی گفت: ما مس//تقیما با رضاییان مذاکره نکردیم و چیزی که از آن اطالع داریم همین مسایلی است که در رسانهها مطرح میشود. ما هم شنیدهایم اولویت رضاییان فوتبال اروپاست و شما بهتر میدانید اگر بخواهیم بازیکنی را جذب کنیم همه شرایط فنی و مسایل دیگر او را بررسی میکنیم. مطمئنا تیمهای دیگری هم در ایران این بازیکن را میخواهند و اگر در اروپا تیمی انتخاب نکند طبیعتا باشگاه استقالل هم به عنوان یکی از باشگاههای متقاضی شرایط این بازیکن را بررسی میکنیم. باید دید با شرایط ما از نظر فنی و مسایل دیگر که تعیین تکلیف بشود چگونه خواهد شد. وی ادامه داد: به شخصه من مذاکرهای با رضاییان نکردهام و اگر من مسوول نقلوانتقاالت هستم با او صحبتی انجام ندادهام. طبعا وقتی استقالل بازیکنانی مثل رابسون و برزای را بیرون از فهرست دارد و هنوز نتوانستهایم تکلیف آنها را روشن و خروجیهای خودمان را مشخص کنیم. مشخصا اولویت ما بازیکنانی مثل رابسون هست، ضمن اینکه ما در جناح راست حیدری و غفوری را داریم. بدمان نمیآید تیممان را قوی کنیم ولی من ترجیح میدهم در مورد مس//الهای که احتمال وقوعش زیر یک درصد اس//ت حرفی نزنم و بیدلیل ذهن هواداران را درگیر نکنیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.