آغاز نشست يونسكو در لهستان؛

Jahan e-Sanat - - News -

گرو و مينيونهاي دردسرسازش آتشبازيهاي جشن چهارم ژوئي//ه را زودتر از موعد در باكسآفيس آمريكايش//مالي آغاز ميكنند و »من نفرتانگيز «3 توانسته روز جمعه نزديك 30 ميليون در باكسآفيس كسب كند كه با توجه به اين آمار، آغاز اكران سه روزهاش به 83/5 ميليون دالر ميرسد.

دنبالهسومكمپانيهاييونيورسالوايلومينيشنانترتينمنت در 4529 س//الن سينما روي پرده ميرود و انتظار ميرود روز جمعه توانس//ته باش//د از 46 بازار مختلف 91/4 ميليون دالر كس//ب كند كه به اين ترتيب مجموع ف//روش خارجياش به 112/7 ميليون دالر و مجموع فروش//ش به 196 ميليون دالر تا يكشنبه ميرسد.

سومينفيلم،داستانگرو)استيوكارل(راتعريفميكندكهبا برادردوقلويگمشدهاشدرو)بازهمباصداپيشگيكارل(مالقات ميكند. آنها با هم به نبرد دزد الماس )تري پاركر( ميروند.

فيلم »بيبي درايور« ادگار رايت كه روز چهارشنبه اكرانش آغاز شد هم قرار است يكي از برندگان تعطيالت چهارم ژوئيه باش//د. اين فيلم خوش نقد توانس//ت در دو روز اول اكرانش از 3226 سالن سينما 9 ميليون دالر كسب كند و روز جمعه هم شش ميليون ديگر به دست آورد تا مجموع اكران پنج روز اولش را به 27/8 ميليون دالر برس//د. انسل الگورت، جان هم، كوين اسپيسي و جيمي فاكس نقش اعضاي گروهي از سارقان بانك را در آن ايفا ميكنند.

»من نفرتانگيز «3 و »بيبي درايور« ميتوانند نيروي راننده بازگشتي قوي نسبت به تعطيالت چهارم ژوئيه پارسال باشند كه در آن فيلمهاي »افس//انه تارزان« و »بي اف جي« شكست خوردند.

البته پيشبينيهاي بازه تعطيالت نشان از آمار ضعيف هم دارن//د چون بزرگترين فيلم بعدي اكران ش//ده يعني كمدي »خانه« محصول نيوالين و ويلج رودشو نتوانست عملكرد خوبي از خود به نمايش بگذارد. اين كمدي با نقشآفريني ويل فرل و ايمي پولر روز جمعه از 3134 سالن سينما 3/4 ميليون دالر به دست آورد و انتظار نميرود بتواند در كل آخر هفته هم چيزي بيشتراز01 ميليوندالرفروشبهثبتبرساندكهبهاينترتيب يكي از بدترين افتتاحيههاي مسير حرفهاي كاري فرل در نقش اصلي را رقم خواهد زد.

كميت//ه ميراث جهاني يونس//كو از ديروز برايبررسيثبتجهاني43 محوطهتاريخي، فرهنگي و تركيبي در كراكوف لهستان جلسه تشكيل ميداد.

به گزارش ايس//نا، چهلويكمين نشست كميته ميراث جهاني يونسكو ديروز در شهر كراكوف لهس//تان آغاز ش//د و ط//ي 10 روز كاري، 34 پرونده تاريخي، طبيعي و تركيبي از جمله »ش//هر تاريخي ي//زد« براي ثبت در فهرست ميراث جهاني يونسكو مورد بررسي قرار خواهند گرفت.

امس//ال پنج محوطه نامزد قرار گرفتن در فهرست »ميراث در خطر يونسكو« هستند كه شامل مركز تاريخي وين )اتريش(، پارك ملي

‪«Chapada dos Veadeiros»‬ در منطقه محافظت شده سرادو )برزيل(، جزاير و منطقهمحافظتشدهخليجكاليفرنيا)مكزيك(، دره كاتماندو )نپال( و باغ شاليمار و قلعه الهور )پاكستان( ميش//ود. در اين نشست، كميته ميراث جهاني يونسكو شرايط حفظ و نگهداري 99 محوطه جهاني و 55 محوطه وارد شده به فهرست مراث جهاني در خطر يونسكو را نيز مورد بررسي قرار ميدهد.

همچنينشرايطكنونيپاركملي»كومئو« در ساحل عاج نيز براي خروج اين محوطه از فهرستميراثجهانيدرمعرضخطريونسكو بررسي ميشود.

محوطههايي كه امس//ال نام//زد ثبت در فهرس//ت ميراث جهاني يونس//كو هس//تند، عبارتند از: محوطههايطبيعي: جنگلهايراشكهنرشتهكوههايكارپات در امتداد ديگر مناطق اروپا )آلمان، اسلواكي، اوكراين، آلباني، اتريش، بلژيك، بلغارس//تان، كرواس//ي، ايتاليا، روماني، )اسلووني، اسپانيا(/ پارك ملي ‪«National Park»‬ آرژانتين(/ مجموعه پارك ملي پنجاري در امتداد پارك ملي نيجر )جمهوري بنين، بوركينافاس//و(/ منطقه خطالرس آبي يا ‪Qinghai Hoh»‬ «Xil /(ن//يچ) پ//ارك ملي »م//ول« )غنا(/ منطقه حفاظتشده بيتاركانيكا )هند(/ مناظر ‪«Landscapes of Dauria»‬ )مغولستان، روسيه( محوطههايفرهنگي: مركز تاريخي مبنزاكنگو )آنگوال(/ مركز تاريخي ش//كي و قلعه خ//ان )آذربايجان(/ محوط//ه باستانشناس//ي Valongo» «Wharf )برزيل(/ محوطه باستانشناسي ‪«Sambor Prei Kuk»‬ و منظر فرهنگي ايشاناپورا )كامبوج(/ سكونتگاه بينالمللي و تاريخي كوالنگسو )چين(/ سازههاي دفاعي ونيز بين قرن 15 تا 17 ميالدي )كرواسي، ايتالي//ا، مونتهنگ//رو(/ كوجاتا- چش//مانداز كشاورزي زيرزميني در گرينلند )دانمارك(/ اسمره: شهر مدرن آفريقا )اريتره(/ مجموعه بناهاي «Taputapuatea» )فرانس//ه(/

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.