فروش 61 ميليارد توماني سينماها در بهار 96

Jahan e-Sanat - - News -

استراس//بورگ: از گران//دل ت//ا نايت//ادت، صحنه ش//هري اروپايي )فرانس//ه(/ صومعه گالتي )گرجس//تان(/ غارها با قديميترين هنرهاي عصر يخبندان )آلمان(/ باوهاوس و محوطههاي آن در ويمر )آلمان(/ كليساي جام//ع ناومب//رگ و چش//مانداز فرهنگ//ي رودخانههاي س//ال و اونش//تروت )آلمان(/ شهر تاريخي احمدآباد )هند(/ شهر تاريخي يزد )اي//ران(/ جزايز مقدس اوكينوش//يما و محوطهه//اي مرتب//ط در منطقه موناكاتا )ژاپ//ن(/ معم//اري عجيب و غريب ش//هر س//لط ،(1865-1925) منش//أ و تكام//ل زبان معماري در ش//ام )اردن(/ شهر قديمي الخليل )فلس//طين(/ معدن س//رب، نقره و روي تارنوفسكي گوري و سيستم مديريت آب زيرزميني آن )لهستان(/ كليساي جامع جزيره-ش//هر «Sviyazhsk» )روس//يه(/ چش//مانداز فرهنگ//ي خومان//ي )آفريقاي جنوبي(/ سنگهاي تاريخي جزيره مينوركا )اسپانيا(/ آفروديسياس )تركيه(/ خور دبي، بندر سنتي تاجران )امارات متحده عربي(/ ليك ديستريكت )انگلستان( محوطهتركيبي: دره: «Tehuacán-Cuicatlán» سكونتگاه نخستين آمريكاي ميانه

چهلويكميننشستكميتهميراثجهاني يونسكواز2 تا21 ژوئيه)11 تا12 تير(درشهر كراكوف لهستان برگزار ميشود.

فصل اكران بهاري سينماهاي كشور در حالي به پايان رسيد كه درسهماهابتداييامسال،فروشفيلمهابهرقمبيشاز16 ميليارد تومان رسيد.از بين فيلمهاي روي پرده فصل بهار، شش فيلم از زمستانسالقبلنمايشخودراآغازكردهبودندواكران41 فيلم در تابستان هم ادامه خواهد داشت. سه فيلم »گشت «2 با فروش بيشاز91 ميلياردتومان،»خوب،بد،جلف«بابيشاز61 ميليارد تومانو»نهنگعنبر؛سلكشنرويا«بابيشاز31 ميلياردتومان از پرفروشترين فيلمهاي سه ماه اول سال 96 بودند.

مديرعامل موسسه پخش »فيلميران« درباره ميزان فروش بهاري س//ينما گفت: مجموعا به لحاظ فروش تفاوتي با س//ال گذشته نداشتيم اما به لحاظ تعداد تماشاگر با كاهش مخاطب روبهروشديم.عليسرتيپيدربارهعلتهايكاهشفروشسينماها بيان كرد: از داليل آن به برگزاري انتخابات رياستجمهوري، نوع و ميزان تبليغات و سبك و محتواي فيلمها ميتوان اشاره كرد كه همه دست به دست هم دادند تا به لحاظ حضور تماشاگر و ميزان فروش اتفاقات سال گذشته تكرار نشود.او ادامه داد: صدا و سيما كمكهاي زيادي براي تبليغات به همه فيلمها كرده است ولي تاثيرگذاري زيادي نداش//ت. شهرداري نيز در شناساندن و تبليغ فيلمها موثر عمل نكرد. وجود فضاي سياس//ي حاكم بر جامعهبهخاطرانتخاباترياستجمهورينيزميتواندازعلتهاي مهم كاهش مخاطب بوده باشد.سرتيپي با اشاره به اكران چند فيلم كمدي گفت: فيلمهاي كمدي در دنيا پرفروشترين فيلمها هستند.درايراننيزهمينطوراستواكثرافيلمهايباژانركمدي جزو پرفروشترين فيلمهاي سينمايي شناخته ميشوند.او در عين حال با اشاره به حوادث تروريستي تهران كه در همان يكي دو روز گزارشهايي از كاهش مخاطبان در مكانهايي همچون سينماهامنتشرشد،اظهاركرد:بااينحالدرطوالنيمدتاتفاقات تروريستيتهراننميتواندرويكاهشمخاطبتاثيرداشتهباشد. مردممامردمجنگهستندودرزمانجنگتحميلينيزسينماها فعال بودند. اينها فقط يك ترقهبازي كوچك بود بنابراين نميتواند روي ميزان فروش و حضور مخاطبان در سينما تاثير بگذارد.به اين ترتيب براساس آمار فروشي كه در سايت »سينماتيكت« اعالم شده است، اكران فيلم »گشت «2 با تهيهكنندگي و كارگرداني سعيد سهيلي و حميد فرخنژاد در ژانر كمدي- اجتماعي از تاريخ 25/12/95 آغاز شده است كه تاكنون با فروش 19 ميلياردي، باالترين ميزان فروش را در فيلمهاي سينمايي به خود اختصاص دادهاست.فيلم»خوب،بد،جلف«بانويسندگيوكارگردانيپيمان قاسمخاني و تهيهكنندگي محسن چگيني و عبداهلل اسكندري از اواخر بهمنماه سال قبل به سينماها آمد كه اين فيلم كمدي هم با حدود61 ميلياردتومانجزوپرفروشترينهايامسالسينماست. فيلم »نهنگ عنبر؛ سلكشن رويا2« سامان مقدم هم كه اكرانش همچنانادامهداردبافروشبيشاز31 ميلياردتومانتااواخربهار يكي ديگر از فيلمهاي پرفروش اين روزهاست كه البته جديدترين رقم فروش آن به حدود 16 ميليارد تومان رسيده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.