در نشست معاون سيما و مديران شبكهها اعالم شد؛

Jahan e-Sanat - - News -

معاون س//يما از پخش 9 س//ريال و 431 فيلم س//ينمايي از توليدات داخل//ي در ايام تابستان خبر داد.

معاون س//يما در نشس//ت خب//ري اعالم برنامههاي تابستاني تلويزيون كه عصر ديروز در ساختمان توليد صداوسيما برگزار شد، به تشريح برنامههاي تابستاني شبكهها پرداخت.

ميرباقري گفت: براي تابستان امسال 431 فيلم سينمايي، 9 سريال توليد داخلي، 1106 مسابقه، 835 قسمت مستند و 183 سريال در بخش تاميني، از شبكههاي مختلف سيما به روي آنتن خواهند رفت. معاون سيما اعالم كرد: پنج سريال از شبكههاي يك، دو، سه و پنج سيما در ايام تابستان روي آنتن خواهند رفت. كه در مقايسه با سال گذشته دو برابر شده است. در اين نشست خبري مديران شبكههاي مختلف س//يما از جمله عليرضا برازش مدير شبكه يك س//يما، محمدرضا جعفريجلوه، مدير شبكه دو سيما، علي اصغر پورمحمدي مدير شبكه سه سيما، مجيد زينالعابدين مدير شبكه پنج سيما، رضا پورحسين مدير شبكه چهار سيما، محمد احساني مدير شبكه نسيم، محمد سرشار مدير شبكه كودك و نوجوان، محمد حس//ين محمدزاده مدير شبكه قرآن سيما و علي حميدي قائممقام مركز سيما ...و معاون سيما را همراهي كردند. بر اين اساس مدير شبكه پنج س//يما در اعالم برنامههاي تابستاني اين شبكه از احياي برنامه صبحگاهي در شبكه پنج خبر داد. زينالعابدين در معرفي برنامههاي تابستاني از پخش سريال »لژيونر« با موضوع ورزش در روزهاي آينده خبر داد.

علياصغر پورمحمدي، مدير شبكه سه هم دراعالمبرنامههايتابستانيشبكهاشبهپخش »حاال خورشيد« كه پيش از اين با مشكالت فني روبهرو شده بود، خبر داد. وي اعالم كرد: برنامه »هفت« طي دو هفته آينده پخش خود را آعاز خواهد كرد.

پورمحمدي از اش//اره به نام مجري برنامه »هفت« امتناع كرد. محمدرضا جعفريجلوه، مدير شبكه دو هم در معرفي برنامههاي اين ش//بكه از بازگشت برنامه »ورزش از نگاه دو« پس از دو سال توقف خبر داد.

وي همچنين از پخش سري جديد برنامه نوس//تالژيك »تصوي//ر زندگي« خب//ر داد و برنامههاي ويژه كودكان را تشريح كرد.

ش//بكه دو از هفته دوم مرداد ماه س//ريال »گمش//دگان« را پخش ميكند و پس از آن سريال »يحيي« روي آنتن خواهد رفت.

رضا پورحسين، مدير شبكه چهار هم در تشريح برنامههاي تابستان اين شبكه، با تاكيد برنگاهجديتلويزيونوشبكهچهاربهكتابدر اين ارتباط به برنامه »پاراگراف4« اشاره كرد كه به تازگي پخش خود را آعاز كرده است.

وي همچنين از آغاز پخش برنامه »رصد مجازي« با موضوع فضاي مجازي خبر داد.

پورحس//ين در اين نشس//ت از بازگشت ساختار تلهتئاتر به شبكه چهار سيما از ابتداي مهرماه خبر داد. مدير شبكه چهار همچنين اعالم كرد كه يك مسابقه علمي جديد با عنوان »آدرنالين« از 12 مردادماه روي آنتن ميرود.

مدير شبكه نسيم هم درباره برنامههاي اين شبكه گفت: برنامه »خندوانه« تا پايان تابستان و »دورهمي« تا پايان مردادماه پخش ميشوند. سپس بحث حراج يادگاريهاي هنرمندان در دورهمي و صرف آن براي امور خيريه در قالب چند قسمت روي آنتن خواهد رفت.

محمد احساني از بازگشت برنامه »كتاب باز« با اجراي س//روش صحت به شبكه نسيم خبر داد. پيش از اين اميرحسين صديق اين برنامه را اجرا ميكرد. اين مدير سيما همچنين به توليد و پخش يك جنگ تركيبي با عنوان »دلويزيون« اش//اره كرد كه ب//ا اجراي باربد بابايي توليد ميشود. در اين نشست مديران شبكههاي يك، كودك، سالمت، افق و مستند هم به تشريح برنامههاي تابستاني پرداختند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.