آغاز ثبتنام كتابفروشيها در »تابستانه كتاب«

Jahan e-Sanat - - News -

ثبتنام كتابفروشيها در طرح »تابستانه كتاب« در سراسر كشور آغاز شد. به گزارش روابطعمومي خانه كتاب، كتابفروشان ميتوانند تا 30 تيرماه با مراجعه به سايت خانه كتاب به نشاني ketab.ir در طرح »تابستانه كتاب« ثبتنام كنند. در اين طرح سقف تخفيف براي هر كتابفروشي حداقل 20 ميليون ريال و سقفمجازخريدبرايهرخريدارحداكثريكميليونريالاست. خريدار ميتواند در چند نوبت و از چند كتابفروشي، كتابهاي عمومي را با 20 درصد تخفيف و كتابهاي كودك و نوجوان را با52 درصدتخفيفازكتابفروش//يهايعضوطرح»تابستانه كتاب«خريداريكند.سقفيارانهدراينطرحبراساسمعيارهايي چونموقعيتجغرافيايي،متراژكتابفروشي،تعدادكتابوميزان فروش در طرحهاي قبل، تغيير خواهد كرد. كتابفروش//يهاي ش//ركتكننده در طرح بايد داراي پروانه كس//ب با تاريخ معتبر داشته باشند. در صورت تازهتاسيس بودن كتابفروشي حداكثر تا يك سال كتابفروش ميتواند با نامه تاييد از اتحاديه ناشران و كتابفروشان مبني بر در شرف دريافت پروانه، نسبت به ثبتنام اقدام كند. همچنين نظر به مكانيزه بودن طرح، كتابفروشيها بايدبهرايانهمجهزبودهودسترسيكاملبهاينترنتداشتهباشند. كتابهاي فروختهشده بايد آنالين و همزمان با فروش در سايت (ketab.ir) ثبت ش//وند. نصب پوستر طرح، در ورودي و محل قابل رويت فضاي كتابفروشي تا پايان طرح مذكور الزامي است. همچنين، ارتكاب هر يك از موارد زير در طرح اعطاي تسهيالت بهكتابفروشيهاتخلفمحسوبميشود:واگذاريكتابفروشي به غير، ارائه اطالعات نادرست در اسناد ثبتنام كتابفروشي، ثبت كتاب خارج از زمان خريد، كتابفروش//ي ملزم به ارائه اطالعات واقعي خريداران اعم از نام و نام خانوادگي، كد ملي، شماره تلفن همراه و ارائه ديتاي واقعي است، فروش كتابهاي آموزشي، كمك آموزشي،ناياب،افست،فاقدشمارهشابكوكتابهاييكهدرسايت خانه كتاب موجود نباشند، امكان خريد بيش از دو نسخه از يك عنوان براي هرخريدار وجود ندارد، عدم تطابق اطالعات كتابها و فروش،تفاوتغيرمتعارفقيمتكتابباقيمتدرجشدهدرفاكتور، تطبيق نداشتن تعداد كتابهاي فروختهشده با تعداد درجشده در فاكتور، ف//روش محصوالت غير از كتاب و ثبت اطالعات كتاب در فاكتور، عدم ارائه تخفيف طرح به مشتري، فروش كتابهاي غيرمشمول در طرح و ثبت عناوين ديگر در فاكتور خريدار، جعلي بودن مشخصات خريدار، رعايت نكردن دستورالعملهاي ابالغي از سوي موسسه خانه كتاب

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.