شاهد از غيب رسيد!

Jahan e-Sanat - - News -

هومن جعفري- همين ديروز ننوش//تيم كه براي صداوسيما رييسجمهور رييسي است نه روحاني؟ ش//اهدش از غي//ب كه نه از خود صداوسيما رسيد!

ديروز آقاي روحاني داشت اعالم ميكرد كه هم قبل و هم بعد از انقالب به قوه قضاييه دعوت شده بود اما ترسيده بود كه برود. منظورش اين بود كه براي كار در قوه قضاييه پيشنهاد داشت اما بنا به مالحظاتي نپذيرفت. در همان لحظات صداوسيما صحبتهاي آقاي روحاني را اينگونه زيرنويس كرد كه ايشان بارها گفته كه به قوه قضاييه »احضار« شدهاند اما ترسيدهاند بروند! باورتان ميشود؟ دعوت شدن براي كار با احضار ش//دن براي پاس//خگو بودن در مورد يك پرونده خيلي فرق دارد. در مملكتي كه رييسجمهورش يك حقوقدان باش//د، اين دوتا كلمه خيلي فرق دارد اما در صداوسيمايي كه رييسجمهور رييسي باشد، اين دو كلمه تفاوتي با هم ندارند و در نتيجه همين ميشود كه ديديد!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.