مرگزیرپوستیبخشخصوصی

نگرانیها از گسترش تصدیگری اقتصادی دولت باال میگیرد؛

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

كوچكس//ازی بدنه دولت يكی از مباحثی به ش//مار میرود كه در محافل و نشستهای گوناگون دست كم چندين بار به آن اشاره شده اما با وجود تاكيد زياد كارشناسان بر اين موضوع، اقدام كارگشايی در اين خصوص انجام نشده است.اين در حالی است كه شش سال گذشته با همين هدف، وزارت صنايع و معادن با وزارت بازرگانی ادغام شد اما پس از آن نه تنها دولت كوچك نشد بلكه فعاالن اقتصادی با مشكالت جديدی روبهرو شدند.حاال با گذشت شش سال از اين تصميم...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.