هراس کنگره آمريكا از ماموران اطالعاتي روسیه

Jahan e-Sanat - - News -

ايس/نا- كنگره آمريكا از طرح خود براي حمايت از نظاميان در مقابل تبليغات روسيه خبر داد. اليزابت اورن، سناتور حزب دموكرات، قانون دفاع از نظاميان آمريكايي در مقابل تبليغات روسي در شبكههاي اجتماعي را براي بررسي به كنگره داده است. در اين طرح همچنين پنتاگون و وزارت امورخارجه آمريكا موظف خواهند شد درباره درآمد مقامات عاليرتبه اين نهادها گزارش دهند و در گزارش خود بايد مشخص كنند كه از دولتهاي خارجي رشوه دريافت كردهاند يا خير؟ در اين طرح تاكيد شده است كه رياست پنتاگون موظف است هر سال گزارشي درخصوص تاثير روسيه بر نظاميان آمريكايي تهيه كند كه اين نوع گزارشها ميتواند در دسترس عموم قرار گيرد.

پيشترمقاماتسياسيآمريكاازالكساندرپروخورنكو،افسر52 سالهواحد ويژه روسيه كه سال 2016 ميالدي هنگام حمالت هوايي به تروريستها در نزديكي پالميراي سوريه جان خود را از دست داده و در شبكههاي اجتماعي با تحسين ويژه نظاميان آمريكايي به دليل شجاعت و رشادت در ميدان نبرد روبهرو شده بود، ابراز نگراني كردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.