ترامپ و سوداي جنگ جهاني تجاري

Jahan e-Sanat - - News -

ايس/نا- رييسجمهور آمريكا برخالف توصيه اكثر مشاوران ارشد و اعضاي كابينهاش در نظر دارد تعرفه فوالد وارداتي را با ش//يب تندي افزايش دهد. دونالد ترامپ در نشست اخير كاخ سفيد با حضور بيش از 20 مقام ارشد طرحي براي اجراي تعرفه حدودا 20 درصدي بر واردات فوالد ارائه كرد. اكثر حاضران در اين نشست از پيشنهاد او حمايت نكردند و معتقد بودند كه چنين اقدامي ميتواند يك جنگ تجاري با اثرات مخرب براي اقتصاد آمريكا به همراه داشته باشد. اين طرح ظاهرا از سوي وزير تجارت آمريكا، استيو بنن، مدير سياست تجاري و مشاور ارشد سياسي او تدوين شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.