چهارشنبه، کاندیداهای نهایی شهرداری تهران انتخاب میشوند

Jahan e-Sanat - - News -

ایلنا- یک عضو منتخب شورای شهر پنجم از برگزاری جلسه تعیین کاندیداهای نهایی شهرداری تهران در روز چهارشنبه خبر داد.

ابراهیم امینی در رابطه با انتخاب گزینههای شهرداری تهران بیان کرد: در جلسه روز چهارشنبه اعضای منتخب به سه نفر از کاندیداهای مطرح شده رای میدهند و هر کاندیدایی که بیش از پنج رای کسب کند به مرحله بعدی راه پیدا میکند.

او در ادام//ه تاکی//د کرد: از پنج نفری که بیش از پنج رای کس//ب کنند؛ درخواست میشود ظرف هفته آتی برنامه عملیاتی خود را برای اداره شهر تهران به شورای شهر ارائه کنند و پس از بررسی برنامههای آنها مجددا رایگیری خواهد شد و نهایتا دو نفر انتخاب شده و پس از استقرار شورای شهر پنجم، شهردار تهران از میان دو گزینه نهایی در جلسه علنی انتخاب خواهد شد.

امینی در پاس//خ به این سوال که کدام گزینهها در بین گزینههای مطرح شده شانس بیشتری دارند، عنوان کرد: محمود حجتی و ابراهیم مرعشی از گزینههای مطرح هستند که در رسانهها هم گمانهزنیهایی در رابطه با آنها ش//ده اس//ت اما در جلسات بحثی در رابطه با مصادیق ش//هردار تهران نشده است و چهارش//نبه روز تعیینکنندهای در این رابطه خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.