مقابل»يقهسفیدها«میايستیم

واکنش ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز به »قاچاق سازمانيافته«؛

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

با اينكه طبق آمارهاي ارائه شده ستاد مبارزه با قاچاق كاال به نظر ميرسد حجم قاچاق، كاهش قابل توجهي داشته است اما همچنان اين معضل گريبانگير واحدهاي توليدي كشور است و حتي برخي مسووالن آمارهاي ارائهشده در مورد كاهش قاچاق در كشور را غيرواقعي ميدانند در همين راستا به بهانه دوازدهم تيرماه سالروز تاسيس ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز، مسووالن اين ستاد به ارائه آمارهاي جديدي از قاچاق پرداختند. بر همين اساس رييس ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز اعالم كرد...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.