سكوت سوالبرانگيز منتخبان شوراي شهر پنجم تهران

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

قرارنگيرند.چنينجداييومفارقتياصالزيبندهشورايشهريكه عنوان اصالحطلب را با خود يدك ميكشد، نخواهد بود و ايبسا كل جريان اصالحطلبي را در افكار عمومي زير س//وال قرار خواهد داد. منتخبانشورايشهرپنجمبايداينواقعيترابپذيرندكهاگرارتباط الزم، موثر و فراگير را با شهروندان برقرار نكنند و اگر آنها را به صورتي شفافدرجريانجزيياتتصميمگيريها،انتصابها،هزينهكردنها و اقدامات ريز و درشت خود قرار ندهند، دير نخواهد بود كه بايد خود را براي شنيدن انواع شايعههايي كه پيرامونشان به راه خواهد افتاد، آماده سازند و حتما نيك ميدانند كه در جامعه امروز ايران چه جو رواني مساعدي براي پذيرش ناباورانهترين شايعهها درباره هر چيز و هركسوجوددارد.درعصرشبكههاياجتماعيورسانههايمجازي كهمخربترينشايعههاراباپوشاندنلباسخبروگزارشموثقدر نهايت حرفهايگري به سرعت برق و باد در سطح جامعه منتشر ميكنند، جايي براي سكوت كردن و خاموشي گزيدن باقي نمانده است.بهاعتقادنويسندهحياتيترينكاريكهشورايشهرپنجماز همين حاال بايد در اولويت كاري خود قرار دهد، ايجاد و استقرار يك نهاد روابط عمومي حرفهاي، غيرسياسي و بسيار هوشمند در شورا ومجهزساختنآنبهپيشرفتهترينامكاناتبرايبرقراريپلهاي ارتباطيميانتكتكاعضايشورابارسانههايعموميوشهروندان درچارچوبيكساختارمحلهمحورياستكهازطريقآنهااعضاي شوراي شهر يا نمايندگان واقعي و مورد اعتماد آنها در هر محله و ناحيهازمناطقشهرداريبتوانندموثرترينارتباطراباشهروندانبرقرار كنند،خواستها،انتظارات،مطالباتودغدغههايآنهاراكهبهحوزه مسووليتمديريتشهريارتباطپيداميكند،شناساييكنندوآنها رابيكموكاستبهآگاهياعضايشورابرسانند.امروزپرسشبزرگ شهروندانتهرانيازمنتخبانخوددرشورايشهرپنجمايناستكه اينشوراچهكسيرابرايتصديسمتشهردارتهراندرنظرگرفته وشخصموردنظربراساسچهمعيارهاييبراياينمسووليتبسيار مهم و حساس كه عملكرد او برآيندي از ماهيت واقعي شوراي شهر پنجم خواهد بود، انتخاب شده يا در دست بررسي قرار گرفته است. داشتن ارتباط نزديك و مستمر با شهروندان تهراني با بهرهگيري از انواعوسايلارتباطيوشبكههاياجتماعي،انتظاربزرگديگرياست كه شهروندان تهراني از شوراي شهر پنجم دارند و برآورده ساختن اين انتظار يكي از وجوه تمايز ماهوي اين شورا با شوراي شهر چهارم و شوراهاي پيش از آن خواهد بود. زدودن انبوهي از سرخوردگيها و بدبينيهاي به وجود آمده در اذهان شهروندان تهراني نسبت به عملكردشورايشهرچهارمخصوصادرحوزهبيتفاوتياينشورادر قبالتخلفاتوسوءمديريتهايشهرداريوبرخيمفاسداقتصادي منسوببهآنمسووليتسترگيبردوششورايشهرپنجماست كه بدون پرداختن به آن قطار اين شورا به راحتي روي ريل پذيرش افكارعموميقرارنخواهدگرفتامابازدرنهايتتاسفمنتخبانشوراي شهر پنجم تا به امروز پاسخي به هيچيك از اين سوالها ندادهاند و مردمهمدليلاينهمهسكوترانميدانند.اينسكوتبايدهرچه زودترشكستهشود.

... درخصوص خودداريشان از پذيرش هرگونه سمت اجرايي تاكنون هيچ خبر و گزارش ديگري از منتخبان شوراي شهر پنجم تهران در رسانهها انتشار پيدا نكرده است. اين همه سكوت از سوي مجموعهايكهقراراستسرنوشتچهارسالآيندهكالنشهرتهران را در دست داشته باشند، براي شهروندان تهراني سوالبرانگيز است. ايندرستكههنوزعمرقانونيشورايشهرچهارمبهپاياننرسيده وحدوديكماهتاشروعفعاليترسميشورايشهرپنجمباقياست اما از منتخبان شورايي كه قرار است متفاوت از شوراي شهر چهارم باشندودرجهتخواستههاومطالباتبرزمينماندهشهروندانتهراني حركت كنند اين انتظار وجود داشته و دارد كه در فرصت باقيمانده تا شروع رسمي كار شورا درباره رئوس كار و برنامههاي خود و اينكه تصميمدارنددرچهارسالآيندهچهاصالحاتوتحوالتيرادرشورا و در ساختار شهرداري تهران به وجود آورند، با مردم صحبت كنند، ارتباط گستردهاي با رسانهها برقرار سازند. وجوه تمايز شوراي شهر پنجمباشوراهايقبليرابرايمردمتوضيحدهندبهمردميكهروز بيستونهمارديبهشتبرايانتخابرييسجمهورواعضايشوراي شهرساعتهازيرتيغآفتابدربرابرحوزههايرايگيريايستادندو باآرايخودموجباتپيروزياينليست12 نفرهرافراهمساختند، بگويندشورايشهرپنجمچهپاداشيرابرايموكالنخوددرچهار سال آينده در نظر گرفته است، ميخواهد چه باري را از روي دوش تهرانوشهروندانتهرانيبردارد،برايمتوقفكردنروندبرجسازيها وپاساژسازيهايمخربوبيضابطهوتراكمفروشيهاييكهعرصه زندگيرابرمردماينشهرتنگكرده،چهخواهندكرد،برايجلوگيري از ريخت و پاشها در ش//هرداري و شهروندمحور كردن پروژههاي عمراني آنچه برنامهاي در دستور كار دارند، براي حفظ و حراست از باقيماندهباغهاوباغستانهايقديميتهرانچهطرحهاييانديشيدهاند، براي توسعه خطوط مترو و توسعه خطوط اتوبوسراني تهران و از رده خارج كردن اتوبوسهاي كهنه و فرسوده فاقد حداقلهاي رفاهي موردنيازمسافرانچهاقداماتيانجامخواهندداد.اينهاوصدهاسوال ديگرازايندستدرذهنميليونهاشهروندتهرانيجارياستكه متاسفانه12 عضواصالحطلبشورايشهرپنجمتهرانتاكنونهيچ پاسخيبهآنهاندادهاند.اينهمهسكوتنشانهآناستكهجاييك روابطعموميپويا،مردمي،حرفهايوگوشبهزنگكهدرشوراهاي گذشتهخاليبود،قراراستدرشورايشهرپنجمهمهمچنانخالي بماند چه اگر غير از اين ميبود، منتخبان شوراي شهر پنجم تا اين حددرهالهسكوتوسكونوبيخبريفرونميرفتند.اگرمنتخبان شورايشهرپنجماعتبارالزمرابرايجايگاهروابطعموميقائلبودند و از نقش روابط عمومي در ارتقا و جايگاه شورا، تحكيم و گسترش روابط شورا با شهروندان، جلب اعتماد شهروندان به شورا و عملكرد آن،زدودنسوءتفاهمهاوسوءبرداشتها،خنثيسازيشايعهسازيها وبرقراريجرياناطالعرسانيشفافوسازندهدرسطحجامعهوافكار عمومي به قدر كافي آگاهي داشتند، يقينا تا به امروز از بركت وجود آن روابط عمومي ش//اهد اتفاقات مهم و سازندهاي در روابط ميان منتخبانشورايشهرپنجموميليونهاشهروندتهرانيشدهبوديم كه برقراري چنين ارتباطي راه شوراي شهر پنجم را براي دستيابي به اهداف موردنظر هموار ميكرد اما در نهايت تاسف به داليلي كه بركسيمعلومنيستتاكنونچنين واقعهمباركياتفاقنيفتادهوشهروندان تهرانيازحالمنتخبانخوددرشوراي شهر پنجم در بيخبري كامل به سر ميبرند.نگرانيايناستكهاينروند بيخبر نگه داشتن شهروندان بعد از شروع رسمي كار شوراي شهر پنجم نيزادامهپيداكندوهمچوندورههاي گذشتهمردمدرجريانجزيياتآنچه درجلساتشورايشهراتفاقميافتد،

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.