سکوت سوالبرانگیز منتخبان شوراي شهر پنجم تهران

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

غالمرض/ا کيامهر- از زم//ان اعالم پيروزي قطعي ليس//ت 21 نفره ش//وراي شهر پنجم منتس//ب به اصالحطلبان جز انتشار چند شايعه آزاردهنده درخصوص كانديداتوري يكي از منتخبان اين ش//ورا جهت تصدي سمت شهرداري تهران و پس از آن خبر آرامشبخش امضاي ميثاقنامه ميان اعضاي اين شورا ...

ادامه در همين صفحه

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.