سوءاستفاده از حقوق مسافران هوايي

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

ميالد صادقي* - حداكثر ميزان بار مجاز، مقدار كيلوگرم باري است كه مسافران ...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.