توفان شن تمدن منطقه را به خطر انداخته است

همايش بينالمللي مقابله با گردوغبار بدون حضور عربستان برگزار شد؛

Jahan e-Sanat - - News -

»کنفرانس بينالمللي مقابلهباگردوغبار،چالشهاوراهحلها«درحالي دي//روز کار خود را با حض//ور رييسجمهور و نمايندگاني از 43 کشور جهان در تهران آغاز کرد که نمايندگان عربستان غايب اصلي اين کنفرانسبود.اينکنفرانسدرحاليامروزوفردا در کشور به کار خود ادامه ميدهد که سازمان محيطزيست و سازمان ملل به طور مشترک در اجراي آن سهيم هستند اما در اصل، سازمان ملل مسوول اصلي دعوتکنندگان از کشورها در اين کنفرانس چند روزه اس//ت. با اين حال نماين//دگان عربس//تان در پي سياس//تهاي ضدايراني خود در اي//ن برنامه فرامنطقهاي و بينالمللي ش//رکت نکردند تا نشان دهند که سعوديها نهتنها در ديپلماسي سياسي ناپخته و جوان عمل ميکنند که در زمينه همکاري با کش//ورهاي جهان ب//راي کاهش مخاطرات زيستمحيطي هم تمايل چنداني از خود نشان نميدهند. از اين روست که روحاني در سخنان خود در اين کنفرانس نقش کشورهاي منطقه و ديپلماسي رفتاري آنان را يکي از عوامل موثر در حل معضالت زيستمحيطي خواند.

روحاني با بيان اينکه موضوع محيطزيست يکي از مسايل مهم براي سالمت جامعه و براي جلوگيري از مهاجرتهاي بيرويه است، گفت: مابرايآنکهبتوانيمبااينمعضلبهخوبيمواجه شويم و خطرات اين تهديد را مهار کنيم، هم نياز به برنامهريزي داريم، هم نياز به سرمايهگذاري و هم به همکاري منطقهاي و بينالمللي.

رييسجمه//ور با بيان اينکه دولت يازدهم يک//ي از اولويتهاي خ//ود را در ايران اولويت محيطزيست قرار داد و حتي دولت به عنوان دولت محيطزيس//ت نامگذاري ش//د، عنوان کرد: اولي//ن تصميم دول//ت يازدهم تصميم زيستمحيطي بود. اولين مصوبه اين دولت در رابطه با درياچ//ه اروميه بود و اگر اقدام دولت يازدهم نبود، امروز در غرب کش//ور نه با توفان گردوغبار و شن بلکه با توفان نمک مواجه بوديم وحدود41 ميليوننفرازمردمايرانکهدرغرب کشور زندگي ميکنند، امروز ناچار به مهاجرت ميش//دند.وي افزود: تثبي//ت درياچه اروميه يک//ي از افتخارات دولت يازدهم و الگوي مهم زيستمحيطي براي منطقه و جهان است. چرا با معضل درياچه اروميه مواجه شديم؟ شرايط آب و هواي//ي يکي از عوامل آن اس//ت،کاهش ريزشهايآسماني،مديريتناصحيحنسبتبه منابع آب، کشتهاي بيرويه و افقي و توسعه اين کشتها و در نظر نگرفتن حقآبه درياچهها و تاالبها همه عواملي بود که درياچه اروميه ميرفتتاسال59 خشکشودوباتوفاننمک مواجه شويم که کشاورزي و زندگي ما را به طور کامل تهديد ميکرد.

رييسدولتيازدهمتاکيدکرد:دولتيازدهم کارهاي بسياري در زمينه محيطزيست انجام داده است، احياي هورالعظيم يکي از آن قدمها بود که برداش//ته ش//د و امروز بيش از هشتاد درصد اين تاالب را آب فرا گرفته است. همچنين اقداماتي نيز براي درياچه هامون صورت گرفت که زندگي را به محيطزيس//ت آن بازگرداند. البته اين به آن معنا نيس//ت که اقدامات ملي براي محيط زيست کافي بوده، خير. بايد بيشتر تالش شود. اما دولت يازدهم در حد توان خود کارهايي انجام داده است.

روحاني با اشاره به اينکه براي درياچه اروميه بيش از سه هزار ميليارد تومان اعتبار در نظر گرفته شد که تا پايان سال 95 حدود دو هزار ميليارد تومان هزينه شده است، تصريح کرد: امروز مردم غرب کش//ور تقريبا در آس//ايش هس//تند. همانطور که نسبت به هورالعظيم اقدماتي انجام شد اين کارها در استان خوزستان، هامون و استان سيستانوبلوچستان هم بايد صورت گيرد.

روحاني با بيان اينکه توفانهاي گردوغبار کشورمان منشأ داخلي دارد و حدود دو ميليون مترمکعب بيابان باعث اين رويداد است، گفت: منش//أ خارجي با داخلي قابل قياس نيست و 80 درصد از کشورهايي مانند، عراق، سوريه، اردن، کوي//ت، عربس//تان و ترکمنس//تان در منطقه ما منش//أ گردوغبار هستند. گاهي در 24 ساعت هشت ميليون مترمکعب خاک و گردوغبار جابهجا ميشود که زندگي، سالمت، کشاورزي، باغات و محيطزيست را مورد تهديد قرار ميدهد.

وي خاطرنشان کرد: در دهههاي گذشته هم گردوغبار داشتيم اما امروز نسبت به گذشته اين اقدامات به چند برابر افزايش يافته است. اگر در گذشته 10 تا 20 روز شاهد اين پديده بوديم، امروز 120 روز اين وضعيت وجود دارد. سوال اينجاس//ت راه چاره چيست؟ بايد چه کنيم؟ موض//وع گردوغبار از حد مس//ايل ملي فراتر رفته اس//ت، امروز غرب و ش//رق آسيا، شمال آفريقا و بس//ياري ديگر از کشورها درگير اين پديدههستند.

روحاني با بيان اينکه بيترديد اين موضوع راه چاره دارد؛ يا چاره س//لبي يا ايجابي گفت: احداث سدها و بندها بدون مطالعه کافي و آثار زيستمحيطي ميتواند براي آينده منطقه ما خطرناک باشد. بسياري از اين فعاليتها بايد متوقف شود. در کشور همسايه طرح 22 سد بزرگ جريان دارد که ميتواند تاثير مخرب بر فرات و دجله بگذارد و در سايه آن عراق و ايران و بسياريکشورهاراتحتتاثيرقراردهد.نميتوان در برابر آثار اين اقدام، بيتفاوت بود چراکه هم منطقه و هم س//ازمانهاي بينالمللي در اين زمينه مسووليت دارند.

وي تاکي//د کرد: نميتواني//م در برابر آنچه محيطزيس//ت يک استان را تخريب ميکند، بيتفاوت باش//يم. احداث سدهاي متعدد در افغانستانوبندهادرشمالوجنوبافغانستانبر استانخراسانوسيستانوبلوچستانتاثيرگذار است. اگرهامون به طور کامل خشک شود نه تنها سيستان از گردوغبار آن در رنج است که افغانستان نيز در رنج قرار ميگيرد. اگر جلوي توفانشنگرفتهنشود،همهکشورهايهمسايه گاهي ناچار به مهاجرت ميشوند. تمدنها در کشورهاي همس//ايه ما رخت خواهد بست و کش//اورزي و شهرس//ازي متوقف خواهد شد. اين يک مس//ووليت انساني و بينالمللي براي همه م//ا در برابر اين تهدي//د خطرناک براي انسانهاي جهان و منطقه است. ما نميتوانيم بدون همکاري با کشورهاي منطقه و همسايه و جهان در اين معضل پيروز شويم.

روحاني افزود: من قبال هم گفتهام بحث در اينکه کدام کش//ور در منطقه ما قويتر باشد، بايد کنار گذاشته ش//ود. قويترين کشور در منطقه نبايد به عنوان هدف اول دنبال ش//ود، منطقه قويتر بايد مدنظر ما باش//د نه اينکه در رقابتهاي منطقهاي يک کشور در منطقه بخواهد برابر ديگر کشورها قد علم کند و قدرت خود را به رخ بکشد و تفرقه و شکاف را بيشتر کند. ما يک خانواده هس//تيم. در منطقه مهم خاورميانه و غرب آسيا نميتوانيم از هم فاصله بگيريم. خان//واده قوي در جمع خوب زندگي ميکند نه اينکه يک فرد در خانواده قوي باشد و بقيه ضعيف باشند. به فکر منطقهاي قويتر باشيمورقابتهايمخربوبيجاراکناربگذاريم. جنگهاي منطقه را خاموش کنيم. شعله اين جنگها منجر به توفان گردوغبار و شن نهتنها در دنياي سياس//ت که در طبيعت هم خواهد ش//د.رييسجمهور گفت: اگ//ر داعش و بقيه گروههاي تروريس//تي در عراق، سوريه و بقيه منطقه به تخريب ساختمانها، مزارع و کشتن انسانهاي بيگناه ميپردازد، همان کشاورزي آباد منطقه تبديل به بياباني خواهد شد که فردا از گردوغبار مردم عراق و سوريه و ايران در رنج خواهند بود. اگر تروريسم به عنوان يک معضل براي همه منطقه است، اگر تروريسم ميکروب مسري است که همه منطقه را دربر ميگيرد، هر کس فکر کرده تروريسم ابزاري براي پيشبرد سياستهاي او در منطقه و جهان است کامال در اشتباه است. تروريسم به عنوان يک معضل دام//ان همه ما را فرا خواهد گرفت مگر اينکه همه دست به دست هم دهيم و اين معضل را از بين ببريم. وي گفت: هيچ سياستي در جهان موفق نيست مگر برد- برد باشد. اگر کسي فکر کند تنها ميتواند منافع خود را به قيمت از بين بردن منافع ديگران تامين کند، حتما اشتباه کرده ولو آمريکا باشد.

روحان//ي با تاکيد ب//ر اينکه ام//روز دوران ديوارکشيهاپايانيافتهاست،گفت:اگررهبران بعضي از کشورهاي تازه به دوران رسيده به فکر اينهستندبايدبگويمسختدراشتباههستند. مابايددستبهدستهمدهيمنهاينکهدستها را قط//ع نکنيم، ملتها بايد به حقوق يکديگر احترام بگذارند که در سايه اين احترام، ميتوان مشکالت را حل کرد. اگر عربستان در چنين فکرياست،اشتباهميکند،اگرآمريکادرچنين فکري اس//ت، خطا ميکند. از اسراييل حرف نميزنم چون تمام عمر اين رژيم در اش//غال، سرکوب و جنايت گذشته است.

وي خاطرنشان کرد: بايد در مسايل مختلف به قطع دس//ت يکديگر، دس//ت به دست هم دهيم و با محترم ش//مردن حقوق يکديگر با سياست برد- برد به همديگر کمک کنيم. در بحث محيط زيست نيز بايد سياست برد- برد به وجود آيد تا مشکالتي که گريبان منطقه و جهان را گرفته است، حل شود. ترکيه، عراق و اي//ران بايد بپذيرند که با کمک به هم معضل محيطزيست حل ميشود، نميتوان به گونهاي رفتار کرد که سرچشمههاي آب بسته شود و کشور از آن منتفع شود و ديگران رنج و غذاب ببينند، امروز راهي نداريم جز اينکه همديگر را ياري کنيم.رييسجمهور گفت: 7/5 ميليون هکتار بيابانزدايي کرديم اما با اين وجود هنوز بيش از دو ميليون هکتار از بيابانها باقيمانده است. دولت جمهوري اسالمي ايران با احياي درياچهها، تاالبها و مهار بيابانها، کش//ت و مالچپاش//ي اقدامات خوبي انجام داده است. ما بايد در کنار هم قرار بگيريم.

وي گفت: اقداماتي با کشور عراق در دست اس//ت، با افغانستان در حال مذاکره هستيم و با ترکمنس//تان نيز به گفتوگو نشستهايم تا به طرحهاي مش//ترکي برسيم که بهنفع کل منطقه اس//ت. بايد حس کني//م اعضاي يک خانواده هستيم، اگر مردم عراق در رنج باشند، مهاجرتخواهندکرد،اگرمردمشهرهايمرزي مامشکلداشتهباشنداينشهرهاويرانخواهند شد، تجارت و روابط آسيب ميبيند از مهاجرت، ما ضررهاي بسياري خواهيم ديد بايد به فکر ديگران باش//يم، معضل زيستمحيطي براي تمام کشورهاست که در سايه همکاريها بايد حل شود، سازمان ملل متحد بايد بار سنگيني بر دوش خود احساس کند و اين مشکل بايد با کمکهاي ملي و منطقهاي حل شود.

معصوم//ه ابتکار، مع//اون رييسجمهور و رييس سازمان حفاظت محيطزيست هم در افتتاحيه اين کنفران//س گفت: ايران گامهاي موفقي براي مقابله با گردوغبار برداشته است و ميتواند تجربيات خود را به کشورهاي ديگر نيز ارائه دهد.

وي با اش//اره به علت انتخ//اب ايران براي برگزاري اين کنفرانس گف//ت: ايران از پديده گردوغب//ار هم در بخش اقتص//ادي و هم در بخش اجتماعي آسيبهاي زيادي ديده است و همچنيندرمجامعبينالملليسازمانمللبراي تصويب چهار قطعنامه درخصوص گردوغبار تالش بسيار کرده است. معاون رييسجمهور تاکيد کرد: ايران و دنيا با تشديد وقوع حوادث گردوغباري و افزايش آن مواجه ش//ده از اين رو اي//ن موضوع مورد توجه دني//ا قرار گرفته اس//ت. وي اظهار کرد: برگزاري اين کنفرانس و جمع شدن اين تعداد از وزرا و نمايندگان از کشورهاي مختلف فرصت مناسبي براي ارائه نظرات و پيدا کردن راهحلي مناسب براي مقابله با گردوغبار است.

به گفته معاون رييسجمهور، هدف اصلي اين کنفرانس همگرايي و همکاري بينالمللي و منطقهاي و بهکارگيري س//ازوکارهاي فني و حقوقي براي ح//ل معضل پديده گردوغبار است که اميدواريم بتوانيم استفاده خوبي از اين فرصت داشته باشيم و دستاوردهاي آن مورد توجه س//ازمان ملل و ساير مجامع بينالمللي قرار گيرد. وي تاکيد کرد: تابآوري و سازگاري با شرايط محيطزيست کنوني اهميت بسيار دارد و آمادگي در مقابله با اين بحرانها مساله مهمي اس//ت که بايد در اين راستا استفاده از مناب//ع طبيعي تا حد ممکن کاهش يابد يا به صورت پايدار استفاده شود. ابتکار گفت: همه ميدانيم دنيا در حال تغيير است و ميدانيم که تغيير اقليم اثرات سوئي برجا گذاشته که الزم استنهادهايبينالملليبرايحلاينمشکالت زيستمحيطي که کره زمين را به صورت جدي تهديد ميکند، اتفاق نظر جديتري داش//ته باش//ند که خوش//بختانه اين مسير در جهان آغاز شده است. وي با تاکيد بر اينکه مناقشات و جنگه//ا اوضاع را وخيمت//ر ميکند، افزود: لزوم توجه جامعه جهاني به ايجاد س//ازگاري و مقاومت در براب//ر پديده گردوغبار از طريق افزايش ت//ابآوري جوامع و ترويج نمونههاي موفق، اس//تفاده از فناوريهاي پيشرفته براي مديريت منابع آب و خاک را ميطلبد. معاون رييسجمهور اظهار ک//رد: اکنون کانونهاي خارجي گردوغب//ار تاثيرگذار بر ايران در حال افزايش اس//ت از اين رو همکاريهاي منطقه خود را به ويژه با عراق آغاز کرديم که اميدوارم هر چه بيشتر نتايج آن حاصل شود.

ابت//کار گف//ت: از نظ//ر ما برگ//زاري اين کنفرانس بس//يار مهم اس//ت و به توس//عه همکاري سازمان ملل و ساير کشورها براي مقابله با گردوغبار منجر ميشود زيرا امروزه گردوغب//ار يک چالش محيطزيس//تي قرن محس//وب ميش//ود. در اين همايش وزرا و نمايندگاني از 43 کشور جهان از جمله ايتاليا، فرانسه، آلمان، چين، آذربايجان، بلژيک، قطر، عمان، کويت، پاکستان، ارمنستان، چاد، عراق، ترکي//ه، هند، اردن، کرهجنوبي، اس//لواکي، صربستان و آمريکا شرکت دارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.