پرچمدار حمایت از آزاديهاي مشروع شوید

Jahan e-Sanat - - News -

رهبر معظم انقالب اسالمي ديروز در ديدار رييس و مسووالن قوه قضاييه و روساي کل دادگستريهاي سراسر کشور با اشاره به صالحيتها و جايگاه قانوني بسيار باال و ويژه اين قوه و تاثيرگذاري آن در مديريت کالن کشور، نگاه تحولي در همه عرصههاي قوه قضاييه را ضروري برشمردند و گفتند: قوه قضاييه بايد پرچمدار حقوق عمومي در جامعه شود و در هر زمينهاي که الزم بود، از حقوق مردم با قدرت دفاع و با متخلفان و قانونشکنان مقابله کند. به گزارش پايگاه اطالعرساني دفتر رهبري، حضرت آيتاهلل خامنهاي، نگاه تحولي و جهادي در برنامهريزيها و اقدامات در قوه قضاييه را ضروري خواندند و با اشاره به جايگاه قانوني باالي اين قوه و تاثيرگذاري آن بر دو قوه ديگر و در مسايل عمومي کشور گفتند: در قانون اساسي تصريح شده است که نظارت بر حسن اجراي قوانين و نظارت بر حسن اجراي امور برعهده قوه قضاييه است و ديوان عدالت اداري و سازمان بازرسي کل کشور به عنوان دو بازوي اصلي قوه، مسووليت اين دو وظيفه مهم را برعهده دارند.

رهبر انقالب اسالمي با تاکيد بر استفاده قوه قضاييه از ظرفيتهاي قانوني خاطرنشان کردند: احيا و استيفاي حقوق عامه و حمايت از آزاديهاي مشروع مردم از وظايف مهم قوه قضاييه است و اين قوه بايد پرچمدار اين موضوعات باشد و با مخالفان و معارضان حقوق عمومي در هر جايگاهي، مقابله کند. ايشان موضوعاتي همچون مساله انتخابات، ريزگردها و بورسيهها را نمونههايي از عرصههاي الزم براي حمايت از حقوق مردم برش//مردند و گفتند: البته در موضوع بورسيهها، موضوع به درستي پيگيري نشد و آن کاري که بايد انجام ميشد، محقق نشد. رهبر انقالب اسالمي، حضور رييس قوه قضاييه در مجامع فرا قوهاي همچون شورايعالي امنيت ملي و شورايعالي انقالب فرهنگي و شورايعالي فضاي مجازي را از ديگر ظرفيتهاي قانوني اين قوه برشمردند و تاکيد کردند: آمليالريجاني بهواسطه شخصيت و فضل علمي قطعا ميتوانند در اين مجامع تاثيرگذاري بااليي داشته باشند.

حضرت آيتاهلل خامنهاي، پيگيري حقوقي مسايل و قضاياي بينالمللي را نيز بسيار مهم دانستند و تاکيد کردند: قوه قضاييه بايد در موضوعاتي همچون تحريمها، مصادرههاي آمريکاييها، تروريس//م يا حمايت از شخصيتهاي مظلوم دنيا همچون شيخ زکزاکي و يا حمايت از مسلمانان ميانمار و کشمير از جايگاه حقوقي وارد شود و نظر حمايتي يا مخالفت خود را قاطعانه اعالم کند تا در دنيا منعکس ش//ود. ايش//ان، نقشآفريني در موضوع آسيبهاي اجتماعي را از ديگر وظايف قوه قضاييه دانستند.

حضرت آيتاهلل خامنهاي به برخورد و مجازات متخلفان و حفظ آبروي نزديکان و اعضاي خانواده آنها تاکيد و خاطرنشان کردند: البته در جايي که آبروي نظام در معرض خطر است، حفظ آبروي نظام اسالمي مقدم و مهمتر است زيرا مردم مسايل را ميبينند و متوجه ميشوند و نبايد اينگونه احساس ش//ود که قوه قضاييه با متخلفان قضايي، برخ//ورد نميکند. حقوق آمران بهمعروف و ناهيان از منکر موضوع ديگري بود که رهبر انقالب اسالمي بر آن تاکيد کردند و افزودند: برخي مکررا ميگويند بعضي اصول قانون اساسي معطل مانده اس//ت اما گويا آنها، اصل هشتم قانون اساسي را که مربوط به امر بهمعروف و نهي از منکر است، جزو اصول قانون اساسي نميدانند و به اين امر واجب توجه نميکنند. ايشان با اشاره به حمايت بياني و عملي خود از آمران بهمعروف، اين کار را وظيفه قوه قضاييه خواندند.

رهبر انقالب اس//المي در ابتداي اين ديدار با تجليل از شخصيت شهيد آيتاهلل بهش//تي بهعنوان معمار قوه قضاييه جمهوري اسالمي افزودند: نام شهيد بهشتي با قوه قضاييه پيوند خورده است زيرا وي با نيت خالص و با انديش//ه راهبردنگر و با تفکر ايجاد بناي جديد دس//تگاه قضايي در جمهور اس//المي، وارد اين قوه ش//د و با دانايي و نگاه تحولي، خدمات شاياني را در مدتي کوتاه انجام داد.

حضرت آيتاهلل خامنهاي همچنين با اش//اره به حضور ش//خصيتهاي برجس//ته در راس قوه قضاييه در طول س//الهاي پس از انقالب، آيتاهلل آمليالريجاني را ش//خصيتي برجسته و داراي شايستگيهاي باالي علمي، عملي، معنوي و فکري دانستند و ضمن قدرداني از زحمات ايشان و مسووالن دستگاه قضايي خاطرنشان کردند: در سالهاي اخير کارهاي مهم و با ارزشي در قوه قضاييه انجام شده است و اين اقدامات بايد با شيوههاي مؤثر تبليغي، به اطالع افکار عمومي رسانده شود. سخنان آمليالريجاني در حضور رهبر آيتاهلل آمليالريجاني با اش//اره به توصيههاي رهبر انقالب به مسووالن دستگاه قضايي در سال گذشته، گفت: »مبارزه با مفاسد و تخلفات در درون ق//وه قضايي//ه و نظارت جدي بر عملکرد قض//ات«، »تصويب و ابالغ برنامه چهارم توس//عه قضايي«، »ابالغ دستورالعمل ساماندهي زندانيان و کاهش پنج درصدي تعداد آنها«، »تربيت نيروهاي متخصص«، »تدوين لوايح قضايي موثر«، »انعکاس رس//انهاي فعاليتهاي قوه قضايي//ه«، »ارائه آموزشهاي حقوقي و قضايي به مردم«، »تبيين دس//تاوردهاي حقوق بشري جمهوري اسالمي ايران« و »تالش براي احياي حقوق بشر اسالمي« از جمله اقدامات و برنامههاي اين دستگاه در يک سال اخير بوده است.

ريي//س قوه قضاييه با اش//اره ب//ه ورود بيش از 15 ميلي//ون پرونده به دس//تگاه قضايي در س//ال گذشته خاطرنش//ان کرد: »تدوين دستورالعمل پيگيري سياستهاي اقتصاد مقاومتي«، »مبارزه با مفاسد اقتصادي و تامين امنيت اقتصادي«، »توسعه منابع انساني و افزايش تعداد قضات«، »توسعه فناوريه//اي نوين و اهتمام به پژوهش«، بخش ديگري از فعاليتهاي قوه قضاييه بوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.