قطر ایران را به عنوان همپيمان خود انتخاب کردهاست

نمايندهعربستاندرسازمانملل:

Jahan e-Sanat - - News -

انتخاب- نماينده دائم عربستان در سازمان ملل در بيانيهاي مدعي شد که کشور قطر، ايران را به عنوان همپيمان خود انتخاب کرده است. عبداهلل المعلمي در بيانيهاي که وزارت امور خارجه عربستان آن را منتشر کرد مدعي شد: کشور قطر ايران را به عنوان همپيمان خود انتخاب کرد. در ادامه اين بيانيه آمده است که قطر با وجود اينکه ميداند گروهکهاي تروريستي عليه کشورهاي منطقه فعاليتميکنندبهمدت02 سالازآنهاحمايتکردهاست.قطرتالشميکند در عربستان و کشورهاي منطقه ناامني ايجاد کند و با حمايت از تروريسم تمام منطقه را تهديد ميکند. حدود يک ماه پيش در پي انتشار اخباري منسوب به تميمبنحمد،اميرقطربرخيازکشورهايعربيازجملهعربستان،امارات،بحرين و مصر روابط ديپلماتيک خود را با قطر قطع و اين کشور را تحريم کردند و براي عاديسازيروابطوبرداشتنتحريمها31 شرطگذاشتندکهمهمترينآنهاقطع روابطديپلماتيکباايران،بستنپايگاهنظاميترکيهدرقطروبستنشبکهالجزيره بود.ديروزضرباالجلکشورهايعربيبهدوحهبرايپاسخگوييبهخواستههايشان پايانمييافتاماهيچشاهديدالبرحلبحرانمشاهدهنميشودزيراقطرهمچنان اصرار دارد که از اصول حاکميتي خود دفاع کند و همچنان بر غيرمنطقي بودن و واقعيتنداشتناينخواستههاتاکيددارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.