اعتراضایرانبهفرانسهبهدليلبرگزارينشست منافقاندرپاریس

بهرامقاسمي:

Jahan e-Sanat - - News -

ايلنا- سخنگوي وزارت امور خارجه از اعتراض ايران به فرانسه به دليل برگزارينشستسازمانمنافقاندرپاريسخبردادوتاکيدکرد:اينمسالهيکي از نقاط تاريک در روابط دو کشور بوده و موضوع جديدي نيست. بهرام قاسمي با يادآوري رويکرد تروريستي و خشونتطلبانه سازمان منافقان طي دهههاي گذشتهاظهارداشت:هرسالهنشستسازمانمنافقاندرپاريسبرگزارشدهو مسبوقبهسابقهاستوبهخاطرسفراخيرآقايظريفبهپاريسنبودهاست. سخنگويدستگاهديپلماسيبابياناينکهبرگزارينشستمنافقاندرپاريس يک بحث ميان ايران و فرانسه است، تصريح کرد: دائما نسبت به اين مساله اعتراض شده و ما از رفتار فرانسه گاليهمند هستيم و به آنها تذکر دادهايم و گفتهايمکهسازمانمنافقانيکگروهتروريستياستوشمابايداستانداردهاي يکسانيرانسبتبهگروههايتروريستي،افراطيوخشونتطلباعمالشود. قاسميادامهداد:چنيناتفاقيبرايايرانقابلقبولنيست.ايناعتراضبجااست وامسالنيزچنيناعتراضيصورتگرفت.سخنگويوزارتخارجهدرخصوص برگزاري کميسيون مشترک برجام که قرار بود در تير امسال برگزار شود، هم گفت: اين برنامه به قوت خود باقي است و انجام خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.