تعامل،ابزارآمریكابراي»نفوذ«شدهاست

نمايندهوليفقيهدرسپاه:

Jahan e-Sanat - - News -

سپاهنيوز-نمايندهوليفقيهدرسپاهپاسدارانگفت:قدرتدفاعيماتضمين بقاي انقالب اسالمي و يک اهرم براي بازدارندگي است. حجتاالسالم سعيدي با تاکيد بر وجود تقابل حقيقي بين انقالب اسالمي ايران و آمريکا اظهار داشت: راهبردآمريکادر05 سالاخيرحضورنظامي،تحريموفشاراقتصادي،نرمافزاري و حرکتهاي فرهنگي بوده است، آمريکاييها براي عمليسازي راهبرد سلطه در نيمهدومقرنبيستمبه22 کشورنظيرکرهوويتنامحملهکردندودراجرايراهبرد نيمهسختدر61 کشورنظيرکوباوکودتاي82 مردادايراندخالتونقشآفريني کردند و در راستاي راهبرد نرمافزاري، انقالبهاي مخملي را طراحي کردند. او در تشريح مصداقهاي تقابل مبنايي انقالب اسالمي ايران با آمريکا گفت: پشتيباني آمريکا از صدام، دخالت نظامي نظير کودتاي نوژه و دخالت نيمهسخت نظير فتنه 88 نمونههاييازتوطئههايآمريکاهستند؛امروز»تعامل«ابزارآمريکابراي»نفوذ« شده است، معلوم شده هدف آنها فراتر از هستهاي بوده و وقتي نتوانستند به هدف خود برسند به جاي اول بازگشتند، نقد دادهايم و نسيه گرفتهايم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.