ارز تک نرخی پیش شرط سرمایهگذاری خارجی

Jahan e-Sanat - - News -

ارز تکنرخی حاال فقط خواسته فعاالن تجاری نیست؛ سیاستگذاران پولی هم دستیابی به آن را هم تاکید میکنند و هم وعده میدهند. اما سوال اینجاست که اجرایی شدن این سیاست چه زمانی خواهد بود؟

اواخ//ر دهه 80 که مهمترین دس//تاورد دولت اصاحات از دس//ت رفت و ارزتکنرخی جای خود را به دو نرخی و چند نرخی داد، شاید هیچکس گمان نمیکرد که این مهمان ناخوانده برای سالهای طوالنی در اقتصاد ایران بماند.

از سال 91 که مرکز مبادالت ارزی شکل گرفت و به دنبال آن نرخ اسمی ارز حدود 15 تا 20 درصد افزایش یافت، هفت سال گذشته است. هفت سالی که بنا به روایت فعاالن حوزه تجاری کش//ور »س//الهای سخت تجارت« نام گرفته است.

با شدت گرفتن تحریمهای بینالمللی از اوایل سال 09، فنر ارز از جا کنده شد و مهارآن سختتر شد. به تدریج فاصله بین ارز مبادلهای و بازار آزاد تبدیل به مهمترین چالش بانک مرکزی در بازار ارز شد.

اگرچه براس//اس قانون بودجه سال 96 کل کشور، قیمت ارز رسمی کشور از 2297 تومان سال 95 به 3300 تومان افزایش یافته اما این رقم با ارز بازار آزاد همچنان حدود 475 تومان فاصله دارد؛ رقمی که بنا به گفته کارشناسان اقتصادی منش//أ فساد و رانت در اقتصاد ایران است و یکسانسازی آن باید به سرعت اتفاق بیفتد.هرچند ولیاهلل سیف، رییس کل بانک مرکزی از دو سال گذشته وعده یکسانسازی نرخ ارز را مطرح کرده، با این حال او اجرایی شدن این سیاست را منوط به عادی شدن شرایط بعد از لغو تحریمهای بینالمللی عنوان کرده است.

وقتی در سالهای 79 و 80 در برنامه سوم، یکسانسازی نرخ ارز انجام شد، کارشناسان اقتصادی به این نتیجه رسیده بودند که نرخ ارز حدود 800 تومان باید باشد و دولت هم توانایی یکسانسازی بازار ارز را بر مبنای آن نرخ داشت. زیرا زمانی که در برنامه سوم این مساله مطرح شد کارشناسان آن را به دقت بررس//ی کرده و به یک قیمت مشخص رسیده بودند. با این حال کارشناسان اقتصادی به دولت توصیه کرده بودند که نیاز است هرسال نرخ ارز بر اساس نرخ تورم داخلی و بینالمللی تعدیل شود؛ اتفاقی که هرگز نیفتاد.

این تجربه نیاز به تکرار دارد. از آنجا که اساس//ا بازار آزاد ارز در ایران وجود ندارد و بیش از 80 درصد منابع ارزی در اختیار دولت است، طبیعی است که دولت بهتر از همه میداند چه نرخی برای ارز یکسان صاحیت دارد. مهم این است که باید به سرعت جلوی ارز دو نرخی گرفته شود زیرا ارز منشأ فساد و اتاف منابع گسترده در کشور است.

کارشناس//ان میگویند، با توجه به حجم منابع ارزی کش//ور امروز بازار میتواند شوک یکسانسازی نرخ ارز را تحمل کند. اما اینکه نرخ ارز مطلوب چقدر باید باشد باید به قواعد علم اقتصاد مراجعه شود و تایید اقتصاددانان ضروری است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.