سپردهگذاری 1000 میلیارد تومانی در بانک قرضالحسنه مهر ایران

Jahan e-Sanat - - News -

مدیرعامل بانک قرضالحسنه مهر ایران از رشد 15 درصدی جذب منابع مالی طی س//الجاری نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت: بر اس//اس هدفگذاری صورتگرفته امس//ال 700 تا 800 هزار فقره تسهیات با سود صفر تا چهار درصدی توسط بانک قرضالحسنه مهر ایران پرداخت میش//ود.مرتضی اکبری در مراسم امضای تفاهمنامه پرداخت تس//هیات تکمیلی ساخت مسکن روستایی با بنیاد مسکن انقاب اس//امی اظهار کرد: بانک قرضالحسنه مهر ایران در راستای عمل به وظایف خود تس//هیات قرضالحسنه بدون سود و با کارمزد صفر )برای نهادهای مختلف از جمله سازمان بهزیستی، کمیته امداد ...و ( تا چهار درصد را پرداخت میکند.

وی با اشاره به ورود بانک به حوزههای مختلف افزود: امسال پرداخت تسهیات گستردهتر شده و در حوزههای کارآفرینی، بهداشت و درمان، ازدواج و کارآفرینی در روستا )خرد( و بهسازی و احداث مسکن روستایی برای پرداخت تس//هیات برنامهریزیهای الزم صورت گرفته و اجرایی شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.