تعیینتکلیفسپردهگذارانکاسپین

Jahan e-Sanat - - News - از بانک

دبیر کمیس//یون اقتصادی مجلس از برگزاری نشست تعیینتکلیف وضعیت س//پردهگذاران موسسه کاس//پین با رییس کل بانک مرکزی خبر داد.

سیدحسن حسینی شاهرودی با تشریح نشست کمیسیون اقتصادی مجلس درباره موسس//ه کاس//پین گفت: به منظور رسیدگی به مشکل س//پردهگذاران موسس//ات مالی و اعتباری، به ویژه موسسه کاسپین، با حضور رییس کل و معاونان بانک مرکزی، راهکارهای صیانت از حقوق سپردهگذاران این موسسه مطرح و بررسی شد.

حسینی شاهرودی در گفتوگو با خبرگزاری خانه ملت و با اشاره به قرار پرداخت 90 درصد اصل سپردهگذاران به صورت علیالحساب تا سقف 50 میلیون تومان که شامل 93 درصد سپردهگذاران میشود، افزود: برای تعیینتکلیف کامل س//پردههای مردم، شناسایی اموال و داراییهای س//هامداران موسسات هشتگانه کاسپین نیز در دستور کار قرار گرفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.